Giske og Navarsete lanserer Sørlandsutvalg

Nærings- og handelsminister Trond Giske og kommunalminister Liv Signe Navarsete presenterte i dag Utvalget for næringsutvikling på Sørlandet i Kristiansand.

Utvalget skal utrede hvordan Sørlandet kan videreutvikle næringslivet slik at verdiskaping og sysselsettingen kan bli enda sterkere i hele regionen. Utvalget er bredt sammensatt, med medlemmer fra begge Agder-fylkene. Næringsliv, organisasjoner, kulturliv og kunnskapssektoren er representert. Utvalget oppnevnes for en periode på to år, og rapporterer til Nærings- og handelsdepartementet.

- En styrking av næringslivet på Sørlandet vil gjøre det enklere å nå målet om arbeid til alle og økt verdiskaping, og dermed også økt velferd i regionen. Næringslivet, det offentlige og kunnskapssektoren må trekke i samme retning for å klare dette, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

- Store deler av næringslivet på Sørlandet går godt og skaper attraktive arbeidsplasser. Samtidig ser vi at veksten ikke kommer hele regionen til gode, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

- Alle lokale og regionale krefter som er de som kjenner ressursene og behovene best, må derfor dra lasset sammen for å styrke verdiskapingen og sysselsettingen /arbeidsmarkedet i hele regionen. Det vil være nøkkelen til en enda sterkere og mer attraktiv region som vil være en sentral drivkraft i utviklingen av landet vårt, sier hun.

Utvalget har følgende mandat:
• Beskrive og vurdere næringsrelevante forhold på Sørlandet
• Kartlegge behov og rammebetingelser for næringslivet på sentrale vekstområder i landsdelen
• Foreslå tiltak som kan styrke næringsutviklingen og verdiskapingen i regionen

Utvalget består av følgende medlemmer:
• Leder: Torunn Lauvdal - rektor UiA 
• Helene F. Fladmark – prosjektleder Eyde
• Kjell O. Johannessen – prosjektleder NCE Node
• Ranjith Molegoda – prosjekleder Aker Solutions
• Tom Nysted – konsernsjef Agder Energi 
• Sarita Sehjpal – gründer og daglig leder Mother India
• Toffen Gunnufsen – gründer og styremedlem Toffen Live
• Agnes Norgaard – distriktssekretær LO Aust Agder

• Siri Mathiesen – regiondirektør NHO Aust Agder
• Erle Holstad Wright – studentrådsleder UiA /Oxford Research
• Anne Lene Dale – direktør Agderforskning
• Erling L. Hellum – direktør Innovasjon Norge Agder 
• Ansgar Gabrielsen – styreleder Cultiva
• Tom John Versland – banksjef Sparebanken Pluss, Flekkefjord og Kvinesdal
• Lasse Eidskrem – destinasjonssjef, Destinasjon Hovden og Setesdal

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303

 

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker