Giskes næringsdelegasjon i Brasil: Åpner for norsk næringsliv i Rio

Nærings- og handelsminister Trond Giske åpnet i går tre viktige arenaer for norsk næringsliv i Rio de Janeiro. – Dette vil bidra til at det blir lettere for norske bedrifter å finne fotfeste i byen, sier statsråden.

Næringslivsinkubatoren til Innovasjon Norge blir utvidet. Her kan norske bedrifter leie kontorplass for lengre eller kortere perioder. På denne måten slipper bedriftene å bruke tid på å skaffe kontortjenester og administrative spørsmål rundt opprettelsen av nytt kontor. I dag benytter 16 norske virksomheter seg av ordningen, etablert i 2007.

-          Det er gledelig å se at så mange norske virksomheter har nytte av denne ordningen. Samlokaliseringen gir bedriftene en møteplass hvor de kan lære av hverandre og samarbeide om felles fremstøt for å profilere norsk kompetanse, sier Trond Giske.

Norges Rederiforbund ønsker i sterkere grad å samordne sine medlemmers interesser i Brasil ved å etablere ”det norske maritime hus”, Casa Marítima Norueguesa.

-          Rederiforbundet taler næringens sak med en tydelig stemme her hjemme. Jeg er ikke i tvil om at forbundet også vil oppnå en konstruktiv dialog med brasilianske myndigheter gjennom prosjektet, sier Giske.

Om lag 20 prosent av Rederiforbundets medlemmer har i dag kontor i Brasil. Det er et høyt og økende antall kontraktstildelinger til norske rederier på brasiliansk sokkel. Norske rederier tilbyr attraktiv teknologi, erfaring og kompetanse for utvikling av den brasilianske kontinentalsokkelen. I gjennomsnitt er hvert fjerde skip på brasiliansk sokkel norskkontrollert for tiden.

Åpningen av SINTEFs brasilianske forskningsstiftelse er et resultat av et ønske om å utvikle et sterkt og attraktivt FoU-miljø i samarbeid med brasilianske og internasjonale partnere. Det er et stort og voksende FoU-marked innen olje og gass, og det vil være stort behov for videre teknologiutvikling i årene som kommer.

-          Nyetableringen i dag forteller for det første at SINTEF er tilfredse med resultatene av MARINTEK do Brasil. For det andre viser den at veksten i Brasil byr på nye muligheter for instituttet, særlig innen områder som fornybar energi, havbruk samt fangst og lagring av CO2, sier Giske.

Giske og hans følge fikk i går en omvisning i lokalene som en del av statsrådens program under Brasil-reisen.

Fakta om økonomiske forbindelser mellom Norge og Brasil:

  • I 2010 eksporterte Norge varer for 5,5 mrd kroner
  • Vareeksporten til Brasil økte med 80 % fra 2009 til 2010.
  • I 2010 eksporterte Norge for første gang mer industrivarer (maskiner) enn klippfisk til Brasil (til tross for at klippfiskeksporten steg 30 %).
  • Norge importerte varer fra Brasil for 6,3 mrd kroner i 2010.
  • Vi eksporterte tjenester til Brasil for 5,3 mrd kroner (2009.)
  • Om lag 120 norske selskaper har virksomhet i Brasil, og antallet er doblet de siste fem årene. De fleste av disse selskapene er aktive innen offshore og maritim virksomhet. I dag er hele 25 % av spesialskipene som betjener den brasilianske sokkelen norskkontrollert.
  • I tillegg er norske selskaper er også representert innen sektorer som aluminiumproduksjon (Norsk Hydro), bioetanol (Umoe Bioenergy), gjødsel (Yara), møbler (Ekornes), treforedling (Norske Skog) og finanstjenester.

 

Pressekontakt:

Anne Cecilie Lund, kommunikasjonsrådgiver i Nærings- og handelsdepartementet, 99621213

Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker