Høgre kvotetak for pelagisk trål

Regjeringa har i dag bestemt å heve kvotetaka for pelagisk trål. - Med dette legg vi til rette for større lønnsemd også for denne gruppa av fiskerfartøy, seier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Kvotetaka for pelagisk trål blir heva frå 630 basistonn til 1000 basistonn, og maksimal konsesjonskapasitet blir auka frå 1000 m3 til 1500 m3.

Lønnsemda til pelagisk trål har svinga og er betydeleg dårlegare enn i ringnotflåten, som langt på veg fiskar på dei same fiskeartane.

Sidan dei fleste fartøya er fullstrukturerte, har det vore vanskeleg for reiarlaga å styrke driftsgrunnlaget innanfor dagens kvotetak. Ved å heve kvotetaka blir det ny fart i struktureringa. Dette gjer det mogleg å få eit betre driftsgrunnlag for dei pelagiske trålarane, og det kan igjen medverke til betre lønnsemd.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»