Ingen endringer i deltakerloven

Regjeringen har i dag lagt fram en stortingsmelding om oppfølgingen av åtte forskjellige anmodningsvedtak om fiskeri- og havbrukspolitikk. 

-Når det gjelder nasjonalitetskravet for eierskap av fiskefartøy konkluderer vi med at det ikke bør foretas endringer i deltakerloven. Utenlandske statsborgere som er fast bosatt i Norge skal fortsatt kunne eie fartøy under 15 meter. Det har de hatt adgang til i over 100 år, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Oppfølging av strategi mot rømming av oppdrettsfisk, handlingsplan mot resistens mot legemidler mot lakselus, nasjonalitetskrav for eierskap av fartøy, instruksen om krav til forholdsmessighet mellom fartøystørrelse og driftsgrunnlag, flytting av kvoteåret er blant vedtakene som følges opp.

- Vi anbefaler også at den såkalte instruksen videreføres uendret. Vi vil fortsette å følge med på utviklingen i flåtestrukturen for den minste kystfiskeflåten. Instruksen bidrar til forenkling, forutsigbarhet og fleksibilitet for næringen. Den beskytter dessuten den minste flåten under 11 meter, sier Sandberg.

Følgende åtte anmodningsvedtak behandles i meldingen:

Vedtak nr. 678 (2014-2015): "Stortinget ber regjeringen på egnet måte legge fram for Stortinget det endelige forslaget til produksjonsområder."

Vedtak nr. 680 (2014-2015): "Stortinget ber regjeringen legge fram en handlingsplan mot resistens." 

  • 31.03.2017: Handlingsplan mot resistens mot legemidler mot lakselus 

Vedtak nr. 681 (2014-2015): "Stortinget ber regjeringen utarbeide en strategi mot rømming som tar utgangspunkt i en nullvisjon."

  • 31.03.2017: Strategi mot rømming fra akvakultur 

Vedtak nr. 569 (2015-2016): "Stortinget ber regjeringen utrede flytting av kvoteåret."

  • Regjeringen legger opp til at kvoteåret ikke flyttes nå, men avventer oppfølgingen av NOU 2016: 26 Et fremtidsrettet kvotesystem (Eidesen-utvalget)

Vedtak nr. 570 (2015-2016): "Stortinget ber regjeringen fortsette prøveordningen med kvotefleks inntil videre og utvide denne til å gjelde på fartøynivå."

  • Regjeringen legger opp til at ordningen utvides til fartøynivå når forvaltningen etter dialog med næringen og konkrete vurderinger finner at fordelene er større enn ulempene                     

Vedtak nr. 573 (2015-2016): "Stortinget ber regjeringen opprette en ekspertgruppe for å se på prisfastsettelsen i førstehåndsomsetningen for fisk innenfor dagens fiskesalgslagslov, som skal gi råd og veiledning til partene."

Vedtak nr. 577 (2015-2016): "Stortinget ber regjeringen utrede muligheten for og konsekvensene av å stille nasjonalitetskrav for eierskap av fartøy under 15 meter, eller på annen måte sikre nasjonalt eierskap til disse kvotene."

  • Regjeringen legger ikke opp til endringer i deltakerlovens nasjonalitetskrav for fartøy under 15 meter, men at fiskeriforvaltningen forsetter å kontrollere reelt bosted for fartøyeier.

Vedtak nr. 919 (2015-2016): "Stortinget ber regjeringen vurdere å implementere forslagene fra Fiskarlaget og melde tilbake til Stortinget på egnet måte." (Instruksen)

  • Regjeringen legger opp til at Nærings- og fiskeridepartementets instruks 12. januar 2016 om krav til forholdsmessighet mellom fartøystørrelse og driftsgrunnlag (Instruksen) videreføres uendret. Departementet vil fortsette å følge med på utviklingen i flåtestrukturen for de minste fartøygruppene.


Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), 
media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»