Korrekt versjon: Settestatsråd for Giske i Entra-sak

I april ba statsråd Trond Giske lovavdelingen i justisdepartementet om å vurdere hans habilitet i håndteringen av eierskapet i Entra. Dette var i forbindelse med at Rune Olsø ble konstituert som konsernsjef. Lovavdelingen konkluderte med at Giske ikke er inhabil i håndteringen av Entra på generelt grunnlag, men vil være inhabil i saker hvis avgjørelsen innebærer "særlig fordel, tap eller ulempe" for Olsø. Lovavdelingens uttalelse følger vedlagt.

Giskes inhabilitet i slike spørsmål ble meddelt styret i Entra, også i brev av 17.8. Brevet følger vedlagt.

-          Ansettelse av konsernsjef vil normalt ikke skape behov for beslutninger i departementet, siden dette er en sak som styret etter aksjeloven har det fulle ansvaret for. Dette inkluderer fastsettelse av lønns- og arbeidsvilkår, sier Giske.

-          I kjølvannet av ansettelse av ny konsernsjef i Entra har det likevel oppstått spørsmål som departementet som eier må kommentere og håndtere, hvor jeg er inhabil. Jeg har derfor bedt om at det blir oppnevnt en settestatsråd for meg i disse sakene, sier Giske.

En slik oppnevnelse gjøres av Kongen i Statsråd, og vil skje i førstkommende statsråd 12. oktober.

Nærings- og handelsdepartementet ber mottakere av pressemeldingen om å se bort fra tidligere versjoner.

Pressekontakt:

Anne Cecilie Lund, kommunikasjonssjef i Nærings- og handelsdepartementet, 99621213, acl@nhd.dep.no.

Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303, nhdinfo@nhd.dep.no.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»