Korrigert: Ber utenlandske investorer se nordover

Industriutvikling og gruvedrift i nord står på dagsorden under konferanse på Voksenåsen 14. november. – Jeg spår en stor vekst i norsk mineralnæring de nærmeste årene, særlig i Nord-Norge. Internasjonale aktører bør se nordover, sier statssekretær Roger Ingebrigtsen.

Temaet for konferansen er ”The High North – Top mining region in the World”. Hvilke betingelser må være oppfylt for at de nordiske landene og Russland skal bli ledende innenfor mineralutvinning? Dette spørsmålet skal deltakerne ved årets Voksenåsenkonferanse ta opp til diskusjon. Fra Nærings- og handelsdepartementet deltar statssekretær Roger Ingebrigtsen. Han legger vekt på samarbeidet nabolandene i mellom.

- Det er mye kompetanse i de nordiske landene, og våre venner i Sverige og Finland har kommet lenger enn oss. Vi har mange av de samme utfordringene knyttet til arktisk klima. Vi har lignende geologi. Så samarbeid vil styrke alle landene og bidra til å synliggjøre Barentsregionen. Mulighetene for økt mineralproduksjon er store, og vi må utnytte dem. Konferansen er også et viktig signal til internasjonale kapitalmiljøer og investorer om å rette blikket sitt mot nord, sier statssekretær Ingebrigtsen.

Han møter Sveriges næringsminister Annie Lööf samt guvernørene Marina Kovtun (Murmansk) og Igor Orlov (Arkhangelsk) til debatt om temaet. Statssekretæren vil også i sin innledning ta opp regjeringens kommende strategi for mineralnæringen. Arbeidet med denne er planlagt ferdigstilt rundt årsskiftet.

- Den økonomiske veksten globalt har gitt økt etterspørsel etter råvarer generelt. Dette gir gode muligheter for norsk mineralnæring, sier Ingebrigtsen.

Oppretter kunnskapssenter

Det nye nordiske initiativet NordMin blir også presentert. Dette er et initiativ for å styrke nordisk samarbeid om utdanning, forskning og innovasjon innenfor mineralutvinning, prosessering og utnyttelse.

- Vi kan ikke sitte stille å vente på at utviklingen skal komme. Derfor bruker vi 100 millioner kroner på å kartlegge mineraler i Norge. Regjeringen oppretter et femårig professorat i mineralteknikk ved NTNU, og bevilget høsten 2011 i alt ni millioner kroner over fem år til et nytt professorat i malm- og ressursgeologi ved Universitetet i Tromsø. NordMin skal være en kunnskapspark hvor nordiske FoU-institusjoner, myndigheter og gruvebedrifter kan trekke på hverandres kompetanse, sier Ingebrigtsen.

NordMin kan også legge grunnlaget for samarbeid om større FoU-prosjekter der støtte fra EUs rammeprogrammer kan være aktuelt.

Pressekontakt:

Anne Cecilie Lund, fung. kommunikasjonssjef i Nærings- og handelsdepartementet, 996 21 213, acl@nhd.dep.no

Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303, nhdinfo@nhd.dep.no.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker