Kvote for vågekval i 2017

Fiskeriministeren har fastsett ein kvote på 999 dyr i vågekvalfangsten i 2017.

Kvoten for 2017 inneber ein auke frå 880 dyr i fjor. Kvoten er fastsett med utgangspunkt i berekningsmodellar utarbeidde av vitskapskomiteen i Den internasjonale kvalfangstkommisjonen (IWC). Kvoten gir fullgod sikkerheit for berekraftig fangst på vågekvalbestanden.

Underområda for Svalbard, Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen blei slått saman til eitt område. Dette blei gjort for å få til ein best mogeleg fleksibilitet for kvalfangarane, og det skjer innanfor ansvarlege vitskaplege råd.

- Ved å slå saman fangstområda gjer vi det enklare og meir fleksibelt for kvalfangarane, seier fiskeriminister Per Sandberg.

Fangstane dei tre siste åra har vore 736 dyr i 2014, 660 dyr i 2015 og 591 dyr i 2016. Talet fartøy i fangst var 20 i 2014 og 2015, og 17 i 2016. Det skal utformast eit reguleringsopplegg for fangsten i samråd med næringa.

- Eg trur kvotetala og fleksibiliteten i fangstområda, vil danne eit godt utgangspunkt for ein god fangstsesong for kvalfangstnæringa, seier fiskeriminister Per Sandberg.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms),

media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»