Lettere å bli lærling på fiskebåt

- Vi er helt avhengig av at kystflåten trekker til seg nye, unge fiskere. I dag er mangel på lærlingplass en flaskehals i rekrutteringen. Derfor vil vi innføre egne kvoter som de kan ta med seg ut på båten der de skal være lærling. Ordningen vil gjøre det mer attraktivt å ta imot lærlinger, samtidig som den enkelte lærling får en mer realistisk erfaring med fiskeryrket, sier Aspaker.

Nærings- og fiskeridepartementet sender i dag på høring forslag om lærlingkvoter. Målsettingen med forslaget er å styrke den fiskerifaglige undervisningen ved å gi elevene mer innblikk i praktisk fiske.

Undervisningskvoter blir i dag tildelt videregående skoler under forutsetning av at elevene deltar i fisket. For elever som skal ut i praksis etter to års videregående skolegang kan det likevel være vanskelig å få lærlingplass på fiskefartøy. Departementet foreslår derfor en ordning med øremerkede lærlingkvoter som er knyttet til elever.

-Vi må starte arbeidet med å styrke rekrutteringen til fiskeryrket slik at sjømatnæringen trekker til seg den kompetansen og erfaringen det er behov for i fremtiden. Jeg ønsker derfor at ordningen skal tre i kraft allerede til høsten, sier Aspaker

Lærlingkvoter må i likhet med undervisningskvoter tas av de ordinære kvotene. Dersom det innføres en egen lærlingkvote kan det være behov for å øke det totale kvantum som avsettes til undervisning.

Les mer om høringen på Nærings- og fiskeridepartementets hjemmesider.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303, media@nfd.dep.no

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»