Løft for næringslivet

Regjeringen tar de første viktige skrittene i arbeidet med å løfte verdiskapningen i Norge.

- Regjeringen har startet arbeidet med å sikre næringslivet over hele landet gode rammebetingelser, sier næringsminister Monica Mæland.

Flere av tiltakene i regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet er viktige for næringslivet.

Regjeringen legger opp til å redusere skatter og avgifter, samt å vri sammensetningen av utgiftene og redusere utgiftsnivået, innenfor en ansvarlig ramme av oljepengebruk. (Se pressemelding fra Finansdepartementet.) Forslagene om å redusere formuesskatten og fjerne arveavgiften har stor betydning for norske bedrifters konkurransekraft og for den langsiktige evnen til å finansisere nye investeringer.

Investeringer i forskning og utvikling (FoU) er helt sentralt for næringslivets framtidige konkurranseevne. Regjeringen foreslår derfor en betydelig satsing på næringsrettet forskning.

- Samlet sett går norsk økonomi godt. Som et høykostland må imidlertid Norge i stadig større grad konkurrere på kunnskap og produktivitet. Regjeringen ønsker derfor å legge til rette for mer forskning i næringslivet, sier Mæland.

Blant annet forbedres Skattefunnordningen ved at grensen for fradrag for egenutførte FoU-prosjekter heves fra 5,5 til 8 millioner kroner. Forslaget vil utløse mer forskning i næringslivet, og styrke omstillingsevne og verdiskaping. Samlet styrking av Skattefunn for 2014, inkludert satsingen fra tidligere forslag til 2014-budsjett, utgjør om lag 250 millioner kroner.

I tillegg foreslås det å styrke ordningen med Brukerstyrt Innovasjonsarena (BIA) med 80 millioner kroner. Ved siden av Skattefunnordningen er BIA det virkemiddelet med bredest nedslagsfelt i næringslivet.

Regjeringen foreslår å styrke tildelingen til Innovasjon Norges nye klyngeprogram med 10 millioner kroner. Det nye programmet bygger på Arena- og Norwegian Centres of Expertise-programmene, og det skal i tillegg etableres et nytt klyngenivå for klynger med globale posisjoner innenfor sine verdikjeder: Global Centers of Expertise.

På andre departementers områder:

Regjeringen foreslår økte bevilgninger til veg og bane. Dette vil bedre fremkommeligheten for næringslivet. Regjeringen øker forslaget til bevilgninger for vegformål med 1406 millioner kroner eller 6,2 prosent, sammenliknet med tidligere forslag til 2014-budsjett. Se pressemelding fra Samferdelsdepartementet.

Regjeringen vil stimulere til økt produksjon og bruk av forskning i norsk nærings- og arbeidsliv. Regjeringen foreslår å bevilge 7,8 millioner kroner til 50 stillinger innenfor nærings-ph.d-ordningen og en ny ordning med offentlig sektor-ph.d. Se pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Regjeringen øker bevilgningene til petroleumsforskning. Se pressemelding fra Olje- og energidepartementet.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til marin forskning gjennom Norges Forskningsråd . Forskningssatsingen skal bidra til å løse de miljømessige utfordringene i havbruksnæringen og styrke arbeidet med utvikling av nye driftsformer og teknologiske løsninger. Satsingen skal bidra til å få økt kunnskap om produksjon av marine ingredienser til mat, fôr og andre spesialprodukter. Se pressemelding fra Fiskeri- og kystdepartementet.

Deltakelse i EUs rammeprogrammer for forskning er et viktig virkemiddel for internasjonalisering av norsk forskning. Regjeringen foreslår å styrke bevilgningene til tiltak for å øke deltakelsen i europeisk forskningssamarbeid. Se pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303, media@nhd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NHD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker