Mer forskning i næringslivet

Gjennom forskning og innovasjon skaper vi fremtidens arbeidsplasser. Regjeringen foreslår derfor å styrke ordninger som vil bidra til mer forskning i og for næringslivet.

- Samlet sett går norsk økonomi godt. Som et høykostland må imidlertid Norge i stadig større grad konkurrere på kunnskap og produktivitet. Regjeringen ønsker å legge til rette for mer forskning i næringslivet, sier næringsminister Monica Mæland.

De norske investeringene i forskning og innovasjon ligger under gjennomsnittet blant OECD-landene. Regjeringen vil derfor bruke offentlige midler for å stimulere til økte investeringer i forskning og innovasjon i næringslivet.

Regjeringen foreslår å styrke Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA). Økningen er på 80 millioner kroner utover Stoltenberg-regjeringens forslag til 2014-budsjett.

­- Det står en rekke spennende prosjekter i kø for å motta finansiering, og både bedrifter og næringslivsorganisasjoner har etterlyst økte bevilgninger til programmet. Nå håper vi flere gode og ambisiøse søkere vil fanges opp, sier Mæland.

Ved siden av Skattefunnordningen er BIA det virkemiddelet med bredest nedslagsfelt i næringslivet.

I Skattefunn øker regjeringen rammene for det årlige skattefradraget for egenutført FoU fra 5,5 millioner kroner til 8 millioner kroner. Flere vil dermed komme inn under ordningen, og foretak med økende forskningsaktivitet kan utnytte ordningen lenger. Dette kommer i tillegg til de mindre forslagene om økt timelønnssats og økt ramme for innkjøpt FoU, som alt ligger i opprinnelig forslag til budsjett for 2014.

Forskning og utvikling innen fiskeri- og havbruksnæringen er viktig for å øke verdien av norske eksportprodukter, og for å befeste Norges posisjon som fiskeri- og havbruksnasjon. Regjeringen forslår å styrke havbruksforskningen gjennom Norges forskningsråd med 10 millioner kroner. I tillegg foreslår regjeringen å styrke Havforskningsinstituttets arbeid med blant annet overvåking av rømt oppdrettsfisk i elver med 5 millioner kroner. For å få økt kunnskap om produksjon av ingredienser til mat, fôr og spesialprodukter fra det marine miljø. foreslås en økning på 10 millioner. Videre vil regjeringen styrke Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforsknings overvåkingsprogram av villfisk med 10 millioner kroner.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303, media@nhd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NHD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker