Mer frihet til sjømatnæringen

- Vi har ikke råd til å sløse med ressursene. For å sikre vår fremtidige velferd må vi sørge for effektiv og lønnsom bruk av ressursene. Regjeringen foreslår tiltak som kan gi økt kvalitet, jevnere råstofftilgang og bedre utnyttelse av hele fisken, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Regjeringen la i dag fram sjømatindustrimeldingen. Der presenteres en rekke tiltak for å bedre konkurransekraften og verdiskapingen i norsk sjømatindustri.

- Lønnsomheten i sjømatindustrien har vært lav over lang tid og vi ser at stadig mer fisk sendes ubearbeidet ut av landet. Regjeringen mener det er mulig å snu denne utviklingen, men da må vi være villige til å øke næringens frihet og fleksibilitet. Terrenget har endret seg og da hjelper det ikke med gårdagens politiske reguleringer, sier Aspaker.

Dette er de viktigste tiltakene:

  • Fjerne forbud mot ombordproduksjon for fisketrålere uten leveringsplikt
  • Regionalisere leveringsplikten
  • Fjerne bearbeidingsplikten
  • Opprette en kommisjon for å se på løsning av aktivitetsplikten.
  • Mer balansert markedsplass for villfisk
  • Se på forenklinger og forbedringer i minsteprisfastsettelsen
  • Økt satsing på forskning og innovasjon
  • Videre forbedring av markedsadgang

- Tiden har løpt fra flere av dagens regler. Det som i sin tid skulle fremme lønnsomhet og aktivitet, fremstår i dag som et hinder. Jeg har store ambisjoner for sjømatnæringens plass i fremtidens Norge. Skal næringen lykkes er det avgjørende at vi styrker næringens konkurransekraft, sier Aspaker.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker