Mer levende og lønnsom kongekrabbe

- Kongekrabben kan bli et nytt sjømateventyr. Det har skjedd mye i løpet av få år, kongekrabbe har gått fra å være råvare til å bli merkevare. Og den kan bli enda mer lønnsom enn den er i dag, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

I dag legger regjeringen frem en ny stortingsmelding om kongekrabbe. Den skal bidra til å øke verdiskapingen.

- Det er en økende etterspørsel etter levende kongekrabbe, og særlig på begynnelsen av året. Levende kongekrabbe oppnår betydelig høyere pris enn fryst. Vi ønsker å legge til rette for at det fanges og eksporteres mer levende kongekrabbe i årets første måneder, sier fiskeriministeren.

I 2014 ble det eksportert 1 159 tonn kongekrabbe til en verdi av 200 millioner kroner, mer enn halvparten av dette var ferskvare.

I stortingsmeldingen foreslås det både en ny modell for kvotefordeling og en endring av kvoteåret. Forøvrig legges det opp til at man fortsetter med et langsiktig kommersielt fiskeri innenfor det kvoteregulerte området, mens det utenfor dette området er et mål å holde bestanden på lavest mulig nivå gjennom fritt fiske.

I stortingsmeldingen legges det fortsatt stor vekt på en forvaltning som begrenser spredningen av kongekrabbe. Flere er bekymret for kongekrabbens effekt på økosystemet i havet, og undersøkelser viser at kongekrabben har en betydelig påvirkning. Regjeringen har vurdert det slik at bekjempelse i norske farvann fungerer best gjennom det todelte forvaltningsregimet. Undersøkelser av bestanden tyder på at dagens grenser for det kvoteregulerte området, kombinert med relativt høy fangst, har fungert godt for å begrense spredningen.

Hovedtrekkene i stortingsmeldingen:

  • En ny modell for kvotefordeling basert på fartøyets levering av andre fiskeslag, dette vil kunne føre til større profesjonalisering av fisket og øke aktiviteten i regionen, herunder styrke driftsgrunnlaget for det enkelte fartøy, landanlegg og mottaksstasjoner.
  • Endre reguleringsåret slik at det starter 1. januar og samsvarer med kalenderåret.
  • Videreføre det todelte forvaltningsregimet, med et kvoteregulert område i Øst-Finnmark og fritt fiske etter kongekrabbe utenfor dette området.
  • Videreføre gjeldende grenser for det kvoteregulerte området.
  • Videreføre et høyt beskatningstrykk på kongekrabbe over minstemål i det kvoteregulerte området.
  • Videreføre gjeldende deltakerkriterier for åpen og lukket gruppe, med unntak av at en nedre fartøygrense på 6 meter også gjøres gjeldende i lukket gruppe. 

Se hele stortingsmeldingen på www.regjeingen.no/nfd

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»