Nå kan oppdrettere søke om vekst

Regjeringen tilbyr fem prosent oppdrettsvekst mot strenge miljøkrav. Oppdrettere som ønsker å utvide produksjonen i 2016 må søke innen 1. september i år.

Vekst gis mot vesentlig strengere miljøkrav når det gjelder lakselus, næringens største miljøutfordring akkurat nå. Kravet innebærer at det ikke skal være mer enn 0,2 voksne hunnlus per oppdrettsfisk i snitt på lokaliteter der konsesjoner med utvidet kapasitet benyttes. Grensen på 0,2 skal holdes ved bruk av maksimalt to medikamentelle behandlinger per produksjonssyklus.

- Vi er særlig opptatt av å ha effektive tiltak for å motvirke den negative utviklingen med resistens mot lusemidler langs hele norskekysten. Vi har derfor justert lusekravene noe sammenlignet med det som ble foreslått i høringen. Et mindre strengt lusekrav vil kunne bidra til at flere tar tilbudet, og det vil være gunstig for miljøet og motvirke særlig resistensutviklingen, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker

Miljøkravene som knyttes til denne veksten vil gjelde for hele tillatelsen og er blant de strengeste som er satt noen gang. Strenge lusekrav vil bli fulgt opp med økt kontroll særlig fra Mattilsynet

Vederlaget for kapasitetsøkningen er satt til 1 million kroner, og halvparten av vederlaget vil tilfalle kommunene.

- Kommunene er viktige samarbeidspartnere for havbruksnæringen, og jeg mener det er riktig at store deler av vederlaget for økt kapasitet går tilbake til kommunene, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Frist for å takke ja til tilbudet er 1. september 2015, og fylkeskommunen vil senest innen 5. juli 2015 informere den enkelte oppdretter skriftlig om tilbudet, og gi praktiske anvisninger på hvordan det skal søkes. Informasjon om tilbudet vil også legges ut på Fiskeridirektoratets nettsider. Frist for å innbetale vederlaget er 1. desember 2016. Det er ikke mulig å ta i bruk den økte kapasiteten før vederlaget er innbetalt, og de strenge lusekravene vil gjelde fra tidspunktet den økte kapasiteten tas i bruk. Betales ikke vederlaget innen fristen 1. desember 2016, faller tilbudet om kapasitetsvekst bort.

Regjeringen vil parallelt med denne kortsiktige vekstrunden følge opp arbeidet med det nye langsiktige vekstsystemet nylig vedtatt av Stortinget og som skal være på plass fra tidlig 2017.

- Vi legger med dette til rette for en miljømessig bærekraftig vekst i havbruksnæringen, som samtidig vil stimulere til nytenkning og utvikling av driftsformer og teknologi som kan bidra til å redusere luseutfordringen, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker. 

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker