Næringsministeren ber om TTIP-utredning

Report this content

Næringsminister Monica Mæland vil ha en ekstern, uavhengig rapport om konsekvenser for Norge av en mulig handelsavtale mellom EU og USA, og ulike måter vi kan forholde oss til en slik avtale på. 

- Norske bedrifter, organisasjoner og politikere har etterlyst informasjon om hva en handelsavtale mellom EU og USA vil bety for Norge. Derfor ber regjeringen nå om en uavhengig rapport om hvilke konsekvenser disse forhandlingene kan få. Dette blir en krevende utredning, men jeg er sikker på at vi vil ende opp med et faglig solid og viktig arbeid, sier næringsminister Monica Mæland.

Norges to viktigste handelspartnere, EU og USA, forhandler om en handelsavtale (TTIP). En slik avtale vil få konsekvenser for Norge.

Nærings- og fiskeridepartementet lanserer nå en åpen konkurranse om en uavhengig utredning om TTIP. Rapporten skal leveres til næringsministeren innen midten av september 2016.

- Vi trenger en grundig diskusjon om hva en avtale kan innebære for Norge, og om hvordan vi skal følge den opp. Fakta må styre debatten. Vi håper utredningen vil bidra dette, sier Mæland.

Rapporten vil være et viktig grunnlag når regjeringen vurderer hvordan Norge bør forholde seg til en fremtidig TTIP-avtale. Norge er ikke del av forhandlingene. Gjennom EØS og vår betydelige handel med EU og USA, vil Norge likevel bli påvirket av en TTIP-avtale.

Rapporten skal vurdere konsekvenser av ulike norske veivalg, både for norske næringsinteresser i EU og USA, og for viktige næringer nasjonalt. I tillegg ønsker regjeringen å få belyst hvordan en TTIP-avtale kan påvirke Norges utenriks- og handelspolitiske interesser og vårt politiske handlingsrom gjennom EØS-avtalen.

Oppdragsbeskrivelsen er laget i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet, Utenriksdepartementet og Finansdepartementet. Konkurransen er utlyst på Doffin og EUs database for anskaffelser (TED).

Fakta om TTIP:

  • Forhandlinger mellom EU og USA om en handels- og investeringsavtale, Transatlantic Trade and Investment Partnership agreement (TTIP).
  • Ellevte runde i forhandlingene fant sted i Miami 19.-23. oktober 2015. Neste runde er planlagt i februar 2016.

Nærings- og fiskeridepartementet publiserte i april 2014 en rapport om TTIP og mulige konsekvenser for Norge. I rapporten ble det konkludert med at en TTIP-avtale vil få både positive og negative konsekvenser for Norge.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Tags:

Dokumenter og linker