Næringspolitikken sentral i nordområdesatsingen

Regjeringen øker satsingen i nordområdene med 290 millioner til rundt 2 milliarder kroner i 2013. –Nøkkelen til vekst og velstandsutvikling i nord handler om å kombinere de naturgitte fortrinn og våre kloke hoder, sier statssekretær Roger Ingebrigtsen.

26. november deltok statssekretæren under Bedriftsforbundet Region Nords næringspolitiske debatt i Narvik. Sammen med stortingsrepresentantene Frank Bakke-Jensen (H), Kenneth Svendsen (FrP), Irene L. Nordahl (SP) og Bendiks Arnesen (A), diskuterte statssekretæren blant annet småbedriftenes plass i nordområdesatsingen.    

Nordområdene er regjeringens viktigste satsingsområde i utenrikspolitikken, og næringspolitikken står sentralt. Av de 2 milliardene regjeringen har foreslått å bevilge til nordområdesatsingen i 2013, er det foreslått å bruke 314 millioner kroner på Nærings- og handelsdepartementets områder. Blant annet i forbindelse med satsingene på romvirksomhet, maritime næringer, marine næring, herunder marin bioprospektering, reiseliv og mineralnæringen.

         Nord-Norge er mulighetenes landsdel. Næringslivet i nord har et massivt konkurransefortrinn i nærheten til naturressursene, og i kunnskapen om utnyttelsen av disse. Nøkkelen til vekst og velstandsutvikling i nord handler om å kombinere de naturgitte fortrinn og kloke hoder, sier Ingebrigtsen.

Hele 99,5 prosent av alle bedrifter i Norge har færre enn 100 ansatte. Det er bakteppet for at regjeringen før påske la fram en strategi for små og mellomstore bedrifter ”Små bedrifter – store verdier”. I strategien lanseres 64 tiltak som skal bedre hverdagen for små og mellomstore bedrifter.

Blant de viktigste er tiltak for forenkling. Målet er at næringslivets administrative kostnader som følger av lovpålagte krav, reduseres med 10 milliarder kroner innen utgangen av 2015.

         Små og mellomstore bedrifter er viktige bidragsytere til verdiskapingen i Norge og til å opprettholde arbeidsplasser og bosetting i hele landet – også i Nord-Norge, sier statssekretæren. 

Innovasjon Norge er en viktig bidragsyter til innovasjon og næringsutvikling i de tre nordligste fylkene gjennom tilskudd, nettverk, finansiering, rådgiving, internasjonalisering og reiseliv. Innovasjon Norge tilbyr bl.a. ulike låne- og tilskuddsordninger rettet inn mot små og mellomstore bedrifter.

Kontakt:

Pressevakt 902 51 303

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»