NRS får sette ut fisk

Nærings- og fiskeridepartementet har omgjort Mattilsynets vedtak om å nekte utsett av triploid (steril) fisk, og har gitt NRS Finnmark tillatelse til å sette ut til sammen 1,6 millioner triploide fisk. - Dette bidrar til å løfte frem en driftsmåte som kan være viktig når det gjelder miljø. Samtidig ivaretas fiskevelferden, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Nærings- og fiskeridepartementet har omgjort Mattilsynets regionkontors vedtak om å nekte utsett av triploid fisk på to lokaliteter i Finnmark.

- Omgjøringen skjer i første rekke fordi departementet og Mattilsynet har vurdert enkelte rettslige spørsmål ulikt. Både Mattilsynet og departementet er enige om at velferden til den triploide fiske skal ivaretas, og vedtaket innebærer på ingen måte at standarden for hva som er akseptabel fiskevelferd senkes, sier fiskeriministeren.

Ut i fra det vi vet i dag, er det fullt mulig å holde triploid fisk på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte – gitt at de riktige forutsetningene er tilstede. God fiskevelferd og -helse skal alltid ligge til grunn for produksjon av oppdrettsfisk. I tillegg til det alminnelige regelverket stilles det vilkår i vedtaket.

Regjeringen ønsker en fremtidsrettet oppdrettsnæring. Den triploide fisken skal produseres innenfor de grønne tillatelsene, som NRS Finnmark ble tildelt i tildelingsrunden 2013. -Utvikling av driftsmetoder som gjør det mulig å bruke steril fisk vil kunne bety at vi stopper muligheten for en genetisk påvirkning fra oppdrett på villaks dersom fisken rømmer. Dette vil være positivt for våre villfiskbestander, sier Sandberg.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker