Ny lov om offentlege anskaffingar: Meir samfunnsansvar i offentlege innkjøp

Ei ny lov om offentlege anskaffingar skal bidra til fleire grøne innkjøp og fleire lærlingar

- Staten og kommunane har stor makt som innkjøparar. I den nye lova har vi prioritert utfordringane innan miljø og klima, kampen mot arbeidslivskriminalitet og omsynet til menneskerettar, seier næringsminister Monica Mæland.

Det offentlege kjøper kvart år inn varer og tenester for over 460 milliardar kroner. Regjeringa har nå lagt fram forslag til ei ny lov om offentlege anskaffingar. 

Nokre av dei viktigaste endringane i forslaget til ny lov er:

  • Nye reglar som varetek miljø, menneskerettigheter og krav om bruk av lærlingar.
  • Avgrensing i kor mange ledd  leverandørkjeda kan ha.
  • På ny gi Klagenemnda for offentlige anskaffingar (KOFA) mogelegheit til å gi gebyr ved ulovlige direkte anskaffingar.

- Handhevinga av ulovleg direkte anskaffingar fungerer ikkje godt nok i dag. Vi må derfor gi klagenemnda eit effektivt verktøy slik at ho kan  slå ned på grove brot på reglane, seier Mæland.

Dei seinare åra har det vært aukande kritikk om at reglane for anskaffingar er for detaljerte og kompliserte. Departementet ynskjer forenklingar og auka fleksibilitet.

Lovforslaget regjeringa har lagt fram bygger på utrgreiinga «Enklere regler – bedre anskaffelser». Utgreiinga gjeld den norske delen av regelverket for anskaffingar.

Bakgrunnen for det nye lovforslaget er i tillegg EU sine tre nye direktiv om offentlige anskaffingar som Noreg skal gjennomføre.

Viktige forenklingar i forskriftene blei vedteke i fjor sommar. Departementet vil vedta tre heilt nye forskrifter for anskaffingar til våren. Dei inneheld fleire forenklingar.

Nærings- og fiskeridepartementet tar sikte på at den nye loven om anskaffingar og dei tre nye forskriftene skal tre i kraft 1. juli 2016. Det føreset at direktiva er innlemma i EØS-avtalen innan dette tidspunktet.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker