Ny versjon: Mulig kjøp av aksjer i Cermaq ASA

Nærings- og handelsdepartementet iverksetter nå en prosess for mulig kjøp av aksjer i Cermaq ASA. Samtlige aksjonærer i Cermaq ASA inviteres til å melde inn eventuelle salgstilbud, til Handelsbanken Capital Markets, som departementet har engasjert som megler i denne sammenheng.

Nærings- og handelsdepartementet (NHD) har fremmet en proposisjon til Stortinget (Prop. 178 S (2012-2013)) om blant annet fullmakt til å øke sin eierandel i Cermaq ASA til 65%. NHD inviterer i dag på denne bakgrunn aksjonærer i Cermaq til å gi bud for salg av hele eller deler av sin beholdning. Tilbudet vil bli gjennomført som en ”reverse dutch auction”, der auksjonsholder mottar tilbud om salg av aksjer på forskjellige prisnivåer. Auksjonen starter i dag 20. juni klokken 09.00 norsk tid og holdes åpen til mandag 24. juni kl. 16.30 norsk tid med mindre melding om forlengelse blir gitt.

NHD tar i denne auksjonen sikte på å kjøpe inntil 10,75 millioner aksjer i Cermaq, tilsvarende ca. 11,6% av totalt antall utstående aksjer i selskapet.  Antallet aksjer som skal kjøpes kan økes til 19,8 millioner aksjer, tilsvarende ca 21,6% av totalt utestående aksjer.

Følgende prinsipper gjelder for auksjonen:

  1. 1.      Minste budvolum er 5000 aksjer.
  2. 2.      Aksjeeierne bes melde inn for ulike kursnivåer det antall aksjer man ønsker å selge på vedkommende kursnivå. Kursnivåene må spesifiseres på basis av intervaller på NOK 0,50.
  3. 3.      Innmeldte kursnivåer og priser vil være bindende for aksjeeieren.
  4. 4.      NHD vil etter utløpet av auksjonsperioden, avhengig av innmeldt interesse for å selge på ulike kursnivåer, bestemme samlet kjøpsvolum og tilhørende aksjepris som klarerer dette volumet.

Full aksept vil bli gitt til alle innmeldte volumer på priser lavere enn klareringsprisen. For volumer som er innmeldt på nivå med klareringsprisen blir det eventuelt avkorting av salgsvolumet. Det vil bli full likebehandling av selgende aksjonærer, dvs. at kun pris vil bli brukt som kriterium for hvem NHD velger å kjøpe aksjer fra.

Handelsbanken vil ikke motta kurtasje fra selgere i nevnte auksjon.

Aksjonærer med en aksjebeholdning på mindre enn 5000 aksjer, som eventuelt ønsker å selge sine aksjer, må gjøre dette i markedet på ordinær måte. NHD vil eventuelt kjøpe et antall aksjer over Oslo Børs tirsdag 25. juni.

NHD tar forbehold om at Stortinget vedtar den foreslåtte fullmakten til å kjøpe seg opp i Cermaq til inntil 65% eierandel. Stortingsbehandling er planlagt torsdag 20. juni.

NHD forbeholder seg retten til fritt å velge det antall aksjer man eventuelt vil kjøpe, eller til å avlyse auksjonen når som helst i auksjonsperioden.

Aksjonærer i Cermaq som ønsker å melde inn sin interesse for å selge aksjer, bes ta kontakt med Handelsbanken Capital Markets på telefon (Oslo: +47 22 39 70 00, Stockholm: +46 8 701 10 00, Copenhagen: +45 46 79 12 00, Helsinki: +358 10 444 11, London: +44 207 578 8668, New York: +1 212 326 5153).

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303, media@nhd.dep.no

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker