Nye Brønnøysundregistera-lokale på anbod

Det skal gjennomførast ein offentleg anbodskonkurranse så raskt som mogleg for å avgjere kven som skal setje opp det nye bygget.  

- Eg er opptatt av at Brønnøysundregistera skal ha eit moderne bygg, som samstundes skal vere ei kostnadseffektiv løysing. Ein anbodskonkurranse kjem både staten og næringslivet til gode. Vi vil få lågast moglege gebyr, og vi vil få eit bygg med dei kvalitetane som er viktige for både etaten og lokalsamfunnet, seier næringsminister Monica Mæland.

- Eg har tru på at fleire private utbyggjarar vil gje tilbod, legg ho til.

Dei tilsette ved Brønnøysundregistera har hatt krevjande arbeidstilhøve i mange år. Noverande lokale dekker ikkje etaten sitt behov. Etter at Statsbygg leverte eit forprosjekt til Nærings- og fiskeridepartementet, har departementet sett nærare på korleis etatens behov best kan dekkast. Konklusjonen er at offentleg anbod, for oppføring sentralt i Brønnøysund, er den beste løysinga for eit  bygg som skal huse registera i mange år framover. 

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms),

media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker