Nye rapporter om norsk atomavfall

Næringsminister Monica Mæland mottok i dag to utredninger for håndtering av norsk atomavfall og atomanlegg.

- Det er viktig at vi finner gode løsninger for avvikling og håndtering av norsk atomavfall og atomanlegg. Vi må huske på at de valgene vi tar i dag, vil ha betydning i lang tid fremover, sier næringsminister Monica Mæland.

Næringsministeren mottok i dag to konseptvalgutredninger (KVU) om norsk atomavfall. De handler om hvordan atomanleggene kan avvikles, og hva vi skal gjøre med avfallet.

Rapportene tar ikke stilling til når anleggene skal stenges ned, eller hvor avfallet bør lagres eller deponeres.

- Før regjeringen tar stilling til de ulike løsningene, må utredningene kvalitetssikres av eksperter. Dette er kompliserte spørsmål som krever grundige faglige utredninger, sier Mæland.


Oppbevaring

Den første utredningen vurderer løsninger for oppbevaring av brukt kjernebrensel og annet radioaktivt avfall. Rapporten anbefaler at alt brukt kjernebrensel sendes til utlandet for stabilisering (reprosessering). Norge vil få en begrenset mengde stabilisert avfall tilbake. Dette foreslås lagret enten i et utvidet kombinert lager og deponi i Himdalen, eller på et nytt sted.

Les konseptvalgutredningen om oppbevaring av norsk radioaktivt avfall på NFDs nettsider.

Avvikling

Den andre utredningen vurderer hvordan atomanleggene kan avvikles, og oppryddingen rundt dem. Utredningen anbefaler at områdene rundt anleggene på Kjeller og i Halden fristilles. Det betyr at de etter en eventuell avvikling kan brukes til boliger eller lett industri. Forutsetningen for begge disse løsningene er at brukt brensel fjernes fra områdene.

Les konseptvalgutredningen for fremtidig dekommisjonering av de nukleære anleggene i Norge på NFDs nettsider.

Utredningene er utarbeidet av DNV GL AS med samarbeidspartnereStudsvik Nuclear ABQuintessa Ltd.Westinghouse Electric Sweden AB og Samfunns- og Næringslivsforskning AS (SNF). Utredningsarbeidet har pågått siden september 2013.

Mer informasjon om departementets arbeid med nukleære saker finner du her.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker