Nye regler for å redusere miljøeffektene av legemiddelbruk

Fiskeriministeren har fastsatt nye regler som skal bidra til å hindre uakseptable miljøeffekter av legemidler brukt til behandling mot lakselus.

- Det vil alltid være et visst behov for å bruke legemidler i oppdrett. Disse reglene vil bidra til at vi får redusert påvirkning fra legemidlene på andre dyr som lever i miljøet rundt anleggene, sier Per Sandberg.

Det blir nå innført regler som innebærer at det blir forbud mot tømming av vann tilsatt legemidler mot lakselus fra brønnbåt i og i nærheten av reke- og gytefelt (forbudssoner). Tømming skal foregå minst 500 meter fra feltene. Departementet vil be Fiskeridirektoratet, i samarbeid Mattilsynet og Miljødirektoratet, lage veiledningsmateriale til denne bestemmelsen. Både forbudssonene og veiledningsmateriellet må oppdateres etter hvert som kunnskapsgrunnlaget utvides.

Det blir også innført begrensninger i bruken av kitinsyntesehemmere (flubenzuroner) som gis gjennom fôret til fisken. Det skal nå gå minimum 6 måneder mellom behandlinger med flubenzuroner og slike stoffer kan ikke brukes på lokaliteter som ligger nærmere enn 1000 meter fra rekefelt.  

Videre blir det nå et krav om at oppdretter i forbindelse med sine produksjonsplaner foretar vurderinger av hvilke tiltak som det må planlegges for gjennom hele produksjonssyklusen for å redusere negative miljøeffekter ved medikamentell behandling mot lakselus.

- Jeg mener det er riktig å sette krav for å ansvarliggjøre oppdretter i forhold til de negative miljøeffektene ved behandling mot lakselus. Dette er til fordel for miljøet og derfor også til fordel for hele næringen, sier Sandberg.

Forskrift om endring av forskrift 17. juni 2008 nr. 822 om drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften)

Forskrift om endring av forskrift 17. juni 2008 nr. 820 om transport av akvakulturdyr

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms),

media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker