Nye retningslinjer for leiarløn

Nye retningslinjer skal gje tydelegare reglar for leiarløn i selskap der staten er eigar.

- Regjeringa har hatt ein gjennomgang av dei statlege retningslinjene for leiarløn. Målet er klarare reglar. I tillegg blir det nokre innstrammingar, seier næringsminister Monica Mæland.

I eigarskapsmeldinga varsla regjeringa ein gjennomgang av retningslinjene. Dei er nå klare.

- Vi er opptekne av at selskapa skal kunne tiltrekke seg dei beste leiarane og kunne halde på dei. Styra må ha tilstrekkeleg handlingsrom og fleksibilitet til å fastsette konkurransedyktig løn til dagleg leiar. Dette omsynet tar vi vare på i dei nye retningslinjene, seier næringsministeren.

Dei nye retningslinjene vidarefører prinsippet om moderasjon. Leiarløningane skal vere tevlingsdyktige, men ikkje lønsleiande.

Samstundes er det nokre endringar:

  • Retningslinjene skal følgjast av selskap der staten eig over 90 prosent. Tidlegare hadde styret større høve til å vike av frå retningslinjene.
  • Retningslinjene blir utvida til å gjelde heileigde dotterselskap av selskap der staten eig meir enn 90 prosent.
  • Staten som eigar vil heretter ikkje støtte pensjonsopptening over 12 G.
  • Retningslinjene for sluttvederlag blir utvida til å kunne gjelde leiande tilsette, og ikkje berre den øvste leiaren i verksemda.

Ramma for variabel løn skal behaldast. Det betyr at bonusar maksimalt kan vere 50 prosent av fastløna.

I tillegg kjem aksjeprogram. Aksjeprogram, som langtidsinsentiv-ordningar (LTI), har tidlegare vore kategorisert som fastløn. Frå nå av reknar staten som eigar slike program som variabel løn.

Aksjeprogram gjeld nå berre for leiande tilsette i dei børsnoterte selskapa. Verdien av den tildelte pengesummen er maksimalt 30 prosent av fastløna.  

Det er også gjort presiseringar. Avvik frå statens retningslinjer bør heretter bli gitt i styret si erklæring om fastsetting av løn og anna godtgjersle.

- Grunngjevinga for avvik blir dermed lettare offentleg tilgjengeleg. Det medverkar til større openheit, seier næringsministeren.

Retningslinjene gjeld frå 13. februar. Her kan du hygga deg med dei nye retningslinjene.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker