Nytt marinteknisk senter i Trondheim

Regjeringen har besluttet å etablere en prosjektorganisasjon for et nytt marinteknisk senter, Ocean Space Centre.

– Den nye organisasjon skal være på plass innen sommeren 2014, sier næringsminister Monica Mæland som er i Trondheim i dag. Der har hun fått en orientering om prosjektet, samt en omvisning i de hydrodynamiske laboratoriene på Tyholt.

Forskningslaboratoriene på Tyholt i Trondheim er over 30 år gamle og det er et stort vedlikeholdsetterslep.

– Denne typen forskning og kompetanse er sentralt for innovasjon og framtidig verdiskaping innen maritime næringer, olje og gassvirksomhet og fiskeri- og oppdrettsvirksomhet. Målet er at Ocean Space Centre skal bli et internasjonalt ledende kunnskapssenter for havromsteknologi, sier Mæland.

Prosjektet for utredning et nytt marinteknisk Ocean Space Centre ved Marintek/NTNU i Trondheim har gjennomgått kvalitetssikring som konkluderer med at hovedalternativet er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

– Ocean Space Centre vil nå gå inn i en meget krevende fase med videre utvikling av utbyggingskonseptet. Vi vil foreta et endelig konseptvalg når tilstrekkelige avklaringer om prosjektet er klart, etter planen i 2015, sier Mæland.

Prosjektet Ocean Space Centre skal ledes av et prosjektstyre på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet. Assisterende departementsråd Arne Røksund vil lede det nye prosjektstyret. Det vil blant andre bestå av representanter for Kunnskapsdepartementet og Olje- og energidepartementet. Arne Røksund har tidligere erfaring fra Fiskeri- og kystdepartementet og Forsvarsdepartementet, der han blant annet har ledet kampflyprosjektet. Nærings- og fiskeridepartementet vil leie inn en erfaren prosjektleder som skal rapportere til prosjektstyret. Det skal også etablereres en refereransegruppe for alle interessenter.

Kommunikasjonsrådgiver Christine Spersrud Haug, mobil: 975 26 759, e-post: csh@nhd.dep.no, eller pressevakten: 902 51 303 (ikke SMS), e-post: media@nhd.dep.no.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker