Nytt statlig selskap for eksportfinansiering – Eksportkreditt Norge AS

Eksportkreditt Norge AS blir navnet på det nye statlige selskapet for eksportfinansiering. Selskapet vil bli organisert som et statsaksjeselskap og være operativt fra 1. juli 2012.

Regjeringen fremmer fredag 27. april en lovproposisjon til Stortinget (eksportkredittloven) om av selskapet som skal forvalte ordningen med offentlig støttede eksportkreditter.

- Eksportkreditt Norge opprettes for å sikre et robust og konkurransedyktig eksportfinansieringstilbud for norsk næringsliv. Lånene finansieres av staten, slik at kundene vil være sikret lån også i situasjoner hvor kapitalmarkedene ikke fungerer. Alle søkere som oppfyller kravene vil få tilbud om lån, sier Trond Giske.

Eksportkreditt Norge AS skal på vegne av staten yte lån til eksportfinansiering i form av statssubsidierte CIRR-lån og CIRR-kvalifiserte markedslån på forretnings­messige vilkår. CIRR-lån (Commercial Interest Reference Rate) er lån som gis på vilkår definert i den OECD-tilknyttede avtalen ”Arrangement on Officially Supported Export Credits”. Med CIRR-kvalifiserte markedslån menes lån hvor CIRR-renten kunne blitt benyttet, men der låntaker i stedet velger markedsrente. Det at Eksportkreditt Norge AS kan tilby begge typer lån innebærer at tilbudet til næringslivet videreføres slik det er i dag.

Ingen øvre ramme

Eksportkreditt Norge AS vil ivareta hele prosessen knyttet til salg, søknads­behandling, tilsagn, utbetaling og oppfølging av lån. Utlånene skal stå på statens balanse. Selskapet vil få dekket sine driftskostnader gjennom årlige bevilgninger på statsbudsjettet. Alle låntakere som oppfyller kriteriene vil få tilbud om lån, og det fastsettes ikke en øvre ramme for enkeltengasjementer. Virksomheten til Eksportkreditt Norge AS foreslås regulert i en egen lov (eksportkredittloven).

For å sikre at det ikke utdeles statlig støtte i strid med EØS-avtalens forbud mot statsstøtte, er det viktig at CIRR-kvalifiserte markedslån får en markedsmessig prising. Nærings- og handelsdepartementet er i dialog med EFTAs overvåkingsorgan ESA om et prissystem som sikrer dette.

Går over i nytt selskap

Eksportkreditt Norge AS skal ha høy kompetanse innen eksportfinansiering fra første dag, for å kunne betjene kundene på en effektiv måte. Staten inngikk derfor i 2011 en avtale med Eksportfinans ASA om å tilby de av Eksportfinans ASA sine ansatte som arbeidet med CIRR-kvalifiserte lån og virksomhet med naturlig tilknytning til dette, ansettelse i det nye selskapet. Arbeidsmiljølovens prinsipper for virksomhetsoverdragelse ble lagt til grunn, og alle ansatte som fikk tilbud om jobb i enheten har akseptert dette. Dette sikrer selskapet nødvendig kompetanse til å behandle lånesøknader innenfor gjeldende regelverk.

- Det er gledelig at de av Eksportfinans ASAs ansatte som tidligere forvaltet den statlige eksportfinansieringsordningen, har takket ja til tilbud om jobb i Eksportkreditt Norge. Det er viktig for kontinuiteten overfor næringslivet, sier Giske.

Departementet har oppnevnt et interimsstyre som har ansvar for å lede det praktiske arbeidet med etableringen av Eksportkreditt Norge AS. Interimsstyret er nå i ferd med å ansatte administrerende direktør og finansdirektør. Selskapets lokaler blir Hieronymus Heyerdahls gate 1 i Oslo. Interimsstyret jobber med å få plass nødvendig infrastruktur og styringssystemer for å sikre at selskapet vil være operativt og i stand til å behandle lånesøknader og utbetale lån helt fra oppstart.

Link til tidligere pressemeldinger:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/aktuelt/nyheter/2011/avtaler-om-eksportfinansiering.html?id=667830

http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/pressesenter/pressemeldinger/2011/staten-sikrer-finansiering-til-norsk-eks.html?id=663610

 

 

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker