Nytt Teknologiråd utnevnt

Regjeringen har utnevnt et nytt Teknologiråd for perioden 15. august 2012 – 14. august 2016. Det vil bli ledet at Siri Hatlen.

-  Teknologirådet bidrar til en bred debatt om teknologiske veivalg for samfunnet og gir viktige bidrag til regjeringens arbeid på en rekke områder. En nylig gjennomført evalueringen av rådet har belyst nytten og kvaliteten i rådets arbeid, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Rådet er et uavhengig, offentlig organ som skal identifisere viktige teknologiutfordringer, gi råd til Stortinget og øvrige myndigheter og fremme en bred offentlig debatt om muligheter og konsekvenser ved ny teknologi. I sitt arbeid skal det involvere både eksperter, beslutningstakere, interessenter og lekfolk. Funksjonstiden for Teknologirådet er fire år med adgang til gjenoppnevning en gang.

Det blir oppnevnt av Nærings- og handelsdepartementet.

- Rådet får en bred sammensetning som sørger for at det kan få fortsette sitt arbeid på en god måte. Jeg ønsker Teknologirådet til lykke med sitt arbeid, sier Giske.

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) gjennomførte evalueringen av Teknologirådet på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet. Den gir gode skussmål til Teknologirådet. Hovedanbefaling er at rådet bør fortsette det arbeidet som blir gjort med å sette viktige saker på dagsorden og bidra til at ny teknologi ses i et bredere samfunnsperspektiv.

Teknologirådet skal:

 • identifisere og debattere store teknologiutfordringer, og bidra til å fremme en menneske- og miljøvennlig teknologivurdering
 • være oppdatert på hva som foregår innen teknologivurdering og teknologisk framsyn internasjonalt
 • aktivt å stimulere til en offentlig teknologidebatt
 • iverksette utredninger og helhetsvurderinger av teknologiens muligheter og konsekvenser for samfunnet og den enkelte borger
 • formidle resultatet av sitt arbeid til Stortinget, øvrige myndigheter og samfunnet generelt

Det nye rådets representanter har bred samfunnsmessig erfaring og god teknologikunnskap. Rådet har en bred kjønnsmessig, geografisk og aldersmessig fordeling.

Teknologirådet august 2012 – august 2016:

 1. Frittstående konsulent Siri Hatlen (leder)
 2. Teknologidirektør Håkon Wium Lie, Opera Software
 3. Direktør Cecilie Mauritzen, CICERO
 4. Leder Christine Meisingset, Bærekraftige investeringer i Storebrand
 5. Førsteamanuensis Bent Sofus Tranøy, Høgskolen i Hedmark
 6. Post doktor Cathrine Holst, Universitetet i Oslo ARENA senter for europaforskning (Redaktør i Nytt Norsk Tidsskrift)
 7. Dekan Reid Hole, Universitetet i Nordland
 8. Forsker Andrew Booth, SINTEF
 9. Direktør Odd Roger Enoksen, Andøya rakettskytefelt
 10. Sjefsforsker Randi Haakenaasen, Forsvarets forskningsinstitutt (gjenoppnevning)
 11. Professor Ragnar Fjelland, Universitetet i Bergen (gjenoppnevning)
 12. Managing director Silvija Seres, TechnoRocks (gjenoppnevning)
 13. National Technology Officer Shahzad Asghar Rana, Microsoft (gjenoppnevning)
 14. Professor Ola Dale, NTNU (gjenoppnevning)
 15. Politisk rådgiver Edina Christin Ringdal, Oslo Arbeiderpartis bystyregruppe (gjenoppnevning)

Pressekontakt:

Anne Cecilie Lund, kommunikasjonssjef i Nærings- og handelsdepartementet, 996 21 213, acl@nhd.dep.no

Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303, nhdinfo@nhd.dep.no.

Tags:

Dokumenter og linker