Nytt utval skal betre samarbeidet mellom næring og forsking

Fiskeriministeren har oppretta eit nytt rådgjevande utval for ressursforsking som skal gje innspel frå næringa om forsking og bestandsovervaking.

- Næringa sit på kunnskap om fiskebestandane våre. Det er viktig å kople næringa og forskinga sine kunnskapar, for å få så godt grunnlag for havforskinga som råd er, seier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Det rådgjevande utvalet blir leia av Norges Fiskarlag og der blir representantar frå Norges Kystfiskarlag, Pelagisk Forening og Havforskingsinstituttet.

- Eg håpar utvalet kan bidra til felles forståing av utfordringane i ressursforskinga, og at næringa og styresmaktene saman drar lasset i arbeidet med vidare innsats på dette feltet, legg Aspaker til.

Utvalet skal årleg lage ein rapport med innspel til vidare arbeid og prioriteringar innanfor ressursforskinga.

Utvalet vil ha av desse medlemmene:

Kjell Ingebrigtsen (leiar) (Norges Fiskarlag)

Solveig Strand (Norges Fiskarlag)

Jan Ivar Maråk (Norges Fiskarlag)

Øystein Sulebak Ormbostad (Norges Kystfiskarlag)

Rose-Mari Berge (Pelagisk Forening)

Harald Loeng (Havforskingsinstituttet)

Randi Ingvaldsen (Havforskingsinstituttet)

Katja Engberg (Havforskingsinstituttet)

Ole Thomas Albert (Havforskingsinstituttet)

Bjarte Bogstad (Havforskingsinstituttet)

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»