Nytt vekstsystem i havbruksnæringen på høring

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag sendt på høring forslag til nytt regelverk for å implementere vekstsystemet som ble foreslått i stortingsmeldingen om vekst i havbruksnæringen. Vekst skal styres gjennom en handlingsregel, miljøindikatorer og inndeling i produksjonsområder.

- Regjeringen ønsker en miljømessig forsvarlig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett. Det nye systemet skal sørge for at veksten bare kommer der miljøsituasjonen tillater det. Med utsendelsen av dette forslaget er vi et skritt nærmere å få på plass mer forutsigbare og fremtidsrettede rammebetingelser for en av Norges viktigste eksportnæringer, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Forslaget innebærer at det etableres 12 produksjonsområder langs kysten. I høringsnotatet er det blant annet foreslått regler for å bestemme hvilket produksjonsområde hver enkelt tillatelse blir hjemmehørende i, samt hvordan tillatelsene kan utnyttes innenfor og på tvers av produksjonsområdene.

- Vi har i arbeidet med dette forslaget fått mange innspill til hvordan produksjonsområdene bør se ut geografisk, og hvilke regler som bør gjelde for utnyttelse av tillatelser innenfor og mellom produksjonsområdene. Jeg er klar over at dette har stor betydning for næringen, og vi ønsker derfor å høre flere alternativer for fleksibilitet og unntak fra handlingsreglene, slik at vi får bedre grunnlag for å ta en beslutning til høsten, sier fiskeriministeren.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker