Ole Arve Misund ny direktør ved NIFES

Ole Arve Misund er i statsråd utnemnt til ny direktør for Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforsking (NIFES) i Bergen. NIFES forskar på fiskeernæring og trygg og sunn sjømat.

- NIFES skal vere ein leiande kunnskapsleverandør innanfor fiskeernæring og trygg og sunn sjømat nasjonalt og internasjonalt. Med Ole Arve Misund har instituttet fått ein sterk leier med klare mål om å utvikle NIFES vidare. Dette er viktig for å styrkje Noreg som sjømatnasjon, seier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Ole Arve Misund (58) er i dag administrerande direktør ved Universitetssenteret på Svalbard. Han er utdanna cand. scient og dr. philos i fiskeribiologi frå Universitetet i Bergen og har hatt ulike forskar og leiarstillingar, blant anna som forskingsdirektør ved Havforskningsinstituttet.

- NIFES er unike ved at dei forskar på heile kjeda frå fôr til fisken og ut til helseeffektane på forbrukarane. Deira kunnskap er viktig for å sikre trygg sjømat og ei berekraftig utvikling framover, seier fiskeriministeren.
Ole Arve Misund er tilsett på åremål for seks år, med mogleg forlenging i ytterlegare éin periode. Han tiltrer i februar.

Fakta om NIFES
NIFES er eit forvaltingsorgan under Nærings- og fiskeridepartementet. Instituttet har ei fri og uavhengig rolle i alle faglege spørsmål.

Instituttet har i dag ca. 140 årsverk, og er lokaliserte i Bergen. Instituttet forvaltar forskingsinfrastruktur i form av analysemetodar og laboratorium - og har ei årleg omsetnad på om lag 155 mill. kroner.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker