Ønskjer styrekandidatar til Sjømatrådet

Fiskeriministeren ber om forslag til styrekandidatar

Med ønskje om eit breitt utval av kandidatar inviterer fiskeriminister Elisabeth Aspaker føretak og organisasjonar i sjømatnæringa til å komme med forslag til kandidatar til styret i Sjømatrådet for kommande periode (2015-2017).

Sjømatrådet er eit heileigd statleg aksjeselskap som skal fremme verdiskapinga i fiskeri- og havbruksnæringa gjennom større etterspørsel og kunnskap om norsk sjømat i inn- og utland. Verksemda er finansiert av næringa gjennom ei marknadsavgift.

Nærings- og fiskeridepartementet har gjennomført endringar i forskrift 22 mars 1991 nr. 157 om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer. Endringane gjeld både samansettinga av styret og prosessen for val av styre for Sjømatrådet. Endringane skal vere med på å sikre at styrevalet skjer i tråd med prinsippa for god eigarstyring slik det er nedfelt i siste eigarskapsmeldinga (Meld. St. 27 (2013-2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap).

Styret i Sjømatrådet skal vere representativt for fiskeri- og havbruksnæringa. Styret kan bestå av 7-9 personar. I valprosessen blir det lagt vekt på relevant kompetanse og erfaring knytt til marknadstilhøve og økonomiske forhold som kan påverke sjømatnæringa nasjonalt og internasjonalt.

Forslag til kandidatar kan sendast til Nærings og fiskeridepartementet: postmottak@nfd.dep.no innan 15. mai.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker