Oppretter eget ”Champions League” for næringslivet

I dag lanseres et nytt nivå for næringsklynger i Norge, som har fått navnet Global Centres of Expertise (GCE).  

- Dette vil bli et slags ”Champions League” for det norske næringslivet, og et klyngeprogram kun de aller ypperste av næringsklyngene våre kan kvalifisere seg til, sier næringsminister Monica Mæland.

I 2014 vil Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA iverksette et nytt program for utvikling av næringsklynger. Programmet viderefører tilbudet gjennom de to foregående programmene Arena og Norwegian Centres of Expertise (NCE), og etablerer i tillegg et tredje nivå, gjennom tilbudet Global Centres of Expertise (GCE).  

I dag lyses det ut programmidler til de tre ulike klyngenivåene (GCE, NCE og Arena). En endelig beslutning om hvilke klynger som vil motta finansiering tas i juli 2014. Et nyoppnevnt programråd, bestående av Innovasjon Norge, SIVA, Forskningsrådet og fem eksterne medlemmer skal avgjøre hvor mange prosjekter som skal støttes og hvilke prosjekter som skal utnevnes til Arena-, NCE-, og GCE-klynger.

Det legges opp til følgende finansieringsrammer per klyngeprosjekt per år:

Arena: 1,5-3 mill.kroner

NCE: 4-6 mill.kroner

GCE: 8-10 mill.kroner

I Norge har vi sterke klyngemiljøer som konkurrerer i det globale markedet og som har en verdensledende rolle på sine felt. I dag finnes det klyngeprosjekter i alle deler av landet og i et mangfold av næringer.

For de klyngene som er kommet lengst, vil regjeringen med det nye klyngeprogrammet heve ambisjonsnivået ytterligere. I statsbudsjettet for 2014 er det satt av 127 millioner kroner i støtte til klyngemiljøene. Dette er en styrking på 30 millioner kroner sammenlignet med 2013.

- Vi har satt oss et ambisiøst mål om at Norge skal bli et av Europas mest innovative land. For å få til dette vil vi satse på tiltak vi vet har gode resultater. Nå tar vi grep for å fornye og forbedre programmet vårt for klyngeutvikling, sier næringsminister Monica Mæland.

En kort beskrivelse av de forskjellige klyngeprogrammene:

Arena: Klynger med nyetablerte og/eller umodne samarbeidsinitiativ, men med en organisasjon, strategisk plattform og et ressursgrunnlag som gir et godt potensial for videre utvikling basert på samarbeid.  Selve klyngen kan være relativt liten og primært ha en regional posisjon, eller være større og ha en nasjonal posisjon.

NCE: Klynger med en etablert organisasjon med velutviklede tjenester, partnere med erfaringer og oppnådde resultater fra samarbeidsprosjekter, veletablert nasjonal posisjon og videre vekstpotensial.

GCE: Klynger med en velfungerende klyngeorganisasjon, en kritisk masse med partnere med høy interaksjon på et bredt strategisk aksjonsområde, forankret i et velfungerende innovasjonssystem, og med en veletablert posisjon innenfor globale verdikjeder. 

Kommunikasjonsrådgiver Christine Spersrud Haug, mobil: 975 26 759, e-post: csh@nhd.dep.no, eller pressevakten: 902 51 303 (ikke SMS), e-post: media@nhd.dep.no.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker