Pliktkommisjonen ber om innspill

Kommisjonen (ekspertgruppen) som skal vurdere pliktsystemet i hvitfisknæringen inviterer til innspill om pliktene.

Ekspertgruppen skal vurdere samfunnsmessige, økonomiske og juridiske konsekvenser ved ulike justeringer av pliktsystemet. I den forbindelse inviterer ekspertgruppen til innspill om betydningen av pliktene for interesserte.

Pliktsystemet omfatter leverings-, bearbeidings- og aktivitetsplikten, og ekspertgruppen inviterer interesserte til skriftlige innspill om betydningen av én eller flere av disse.

Innspill bes oversendes til postmottak@nfd.dep.no innen 31. august. Innspillene vil deretter oversendes til ekspertgruppen.

Det vises for øvrig til ekspertgruppens mandat.

Lenker

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»