Pressemelding: Løsning for nytt mellomlager for radioaktivt avfall ut på høring

 

Statssekretær Halvard Ingebrigtsen (Ap) mottok i dag en rapport med forslag til lokalisering og tekniske løsninger for et nytt mellomlager av radioaktivt avfall.

For to år siden satte nærings- og handelsdepartementet ned et utvalg (Stranden-utvalget) med mandat å utrede tekniske løsninger og lokaliseringssteder for et nytt mellomlager for radioaktivt avfall.

Nå har utvalget levert sitt forslag i en NOU ”Mellomlagerløsning for brukt reaktorbrensel og langlivet mellomaktivt avfall”.

Bakgrunnen for utredningen er at virksomheten ved forskningsreaktorene i Halden og på Kjeller har generert 16,7 tonn brukt brensel. Av dette er ca 12 tonn brensel som må stabiliseres før det kan mellomlagres og senere deponeres. I følge Institutt for energiteknikk (IFE)som driver reaktorene, har dagens lagre kapasitet fram til ca 2018.

Stranden-utvalget foreslår å lagre det brukte brenselet i en spesialtilpasset fjellhall. Utvalget mener det er store fordeler ved å lagre avfallet på et av IFEs områder, og da er bygging av et fjellanlegg ved Halden-reaktoren å foretrekke.

Det er også vurdert lokaliteter utenfor IFE sitt område, og i prioritert rekkefølge foreslås Grimsrød i Halden kommune, Vardeåsen i Skedsmo og Tomter i Ski som egnede lagringssteder.

Samtidig med Stranden- utvalget satte Nærings- og handelsdepartementet ned Teknisk utvalg for å utrede spesialbehandling av det ustabile brenselet. Utvalget som leverte sin innstilling for ett år siden, mente at direkte deponering av det brukte brenselet eller mellomlagring med utsatt beslutning ikke er å anbefale og gikk inn for opparbeiding i et utenlandsk anlegg som det beste alternativet. Stranden-utvalget støtter dette forslaget.

Stranden- utvalgets innstilling sendes nå ut på en bred høring til alle involverte parter, med høringsfrist i august. Senere skal regjeringen foreslå og Stortinget vedta hvordan og hvor det radioaktive brenslet skal behandles og mellomlagres.

Det er også muligheter for å komme med innspill via vår nettside www.nhd.no.

 

Kontaktinformasjon:

Jofrid Egeland, kommunikasjonsrådgiver NHD, 97044221.

Pressevakt NHD, 90251303. 

 

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker