Priv. til red: Giskes deltakelse på konferanse om reiseliv og kulturlandskap

Gjennom konferansen ønsker arrangørene å formidle funn fra forskningsprosjektet Cultour, om reiseliv og kulturlandskap. 

Prosjektet Cultour: "Reiseliv og kulturlandskap: kjennetegn, forvaltning og opplevelser" har som mål å øke kunnskapen om relasjonene mellom jordbrukets kulturlandskap og reiselivets bruk av og behov for dette landskapet, deriblant kulturminner. Forskningsprosjektet ledes av Norsk institutt for skog og landskap og Norsk senter for bygdeforskning. Prosjektet avsluttes 31.desember 2012. Norges Forskningsråd finansierer 80 prosent av prosjektet via programmet Natur og næring. Andre prosjektpartnere som Norges Bondelag, Innovasjon Norge, Norsk Skogeierforbund, NHO Reiseliv og Riksantikvaren, finansierer de resterende 20 prosentene.

Gjennom konferansen ønsker arrangørene å formidle funn fra forskningsprosjektet Cultour, om reiseliv og kulturlandskap. Konferansen skal bidra til å skape en møtearena og et diskusjonsforum for tematikken reiseliv og kulturlandskap og bidra til en prosess som leder fram til økt samarbeid og handling vedrørende kulturlandskap, gjengroing og reiseliv.

Målgruppe for konferansen er forvaltere av kulturlandskapet og kulturminner, sentrale brukergrupper innen reiselivsnæringene og politiske beslutningstakere og departementer.

Giske åpner konferansen kl.10.00

Tid: 22.november 2012

Sted: Hotel Bristol, Oslo

Pressekontakt:

Anne Cecilie Lund, fung. kommunikasjonssjef i Nærings- og handelsdepartementet, 996 21 213, acl@nhd.dep.no

Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303, nhdinfo@nhd.dep.no.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»