Regjeringen har forenklet for tre milliarder

Regjeringen er godt i rute med sitt forenklingsarbeid for næringslivet. Den samlede reduksjonen i næringslivets kostnader nærmer seg nå tre milliarder kroner.

Regjeringen har som mål å redusere næringslivets administrative kostnader som følger av lovpålagte krav med ti milliarder kroner innen utgangen av 2015. Flere viktige forenklingstiltak er gjennomført eller vedtatt, og samlet sett nærmer besparelsene for næringslivet seg nå tre milliarder kroner.

- Det er allerede gjennomført flere viktige forenklingstiltak og det vil komme en rekke nye initiativ de kommende månedene. Flere endringsforslag i aksjelov, bokføringslov og regnskapsinformasjon er til vurdering. Vi har ambisjoner om å være om lag halvveis ved utgangen av 2013, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Fremover prioriterer regjeringen å få på plass en elektronisk dialog med arbeidsgiver, også kalt EDAG.

-  Denne er allerede vedtatt i statsbudsjettet, og regjeringen forventer dette kommer til å spare næringslivet for en halv milliard i året. I tillegg innfører vi elektronisk skattekort fra årsskiftet 2013-2014, med en forventet innsparing på cirka 70 millioner kroner, sier Giske.

Et sentralt delmål i forenklingsarbeidet er at det skal bli lettere å starte opp et selskap. Gjennom bortfall av revisjonsplikt, reduksjon av kravet til aksjekapital og en omfattende informasjon og veiledning i Altinns ”Starte og drive bedrifter” er dette målet langt på vei oppnådd.

Her er de antatte besparelsene så langt:

• 2 mrd. kroner: Fjerning av revisjonsplikt

• 500 mill. kroner: – Elektronisk dialog med arbeidsgiver (EDAG)

• 200 mill. kroner: Digitalisert bedriftsetablering gjennom Altinn

• 100 mill. kroner: Reduksjon av krav til aksjekapital for små og mellomstore selskap.

• 100 mill. kroner: Elektronisk faktura

• 70 mill. kroner: E-skattekort

For kort tid siden var statsminister Jens Stoltenberg og nærings- og handelsminister Trond Giske på samråd om forenkling i Ålesund, sammen med departementets forenklingssjef Hans Jørgen Blomseth. Her møtte de representanter fra næringslivet i Møre og Romsdal som kom med innspill til forenklingsarbeidet.

-  Statsministerens engasjement understreker hvor viktig forenklingsarbeidet er for regjeringen, sier Giske.

Fakta:

Lettere å starte virksomhet: Gjennom de gjennomførte tiltak viser statistikkene fra Brønnøysundregistrene at antall nyetablerte aksjeselskaper de første 8 månedene av 2012 har økt med over 70 % i forhold til samme periode året før. Gjennom de tiltak det arbeides med vil det fremover bli enda lettere å starte selskaper.

Nettsiden enklereregler.no: Gjennom enklereregler.no er det nå mottatt godt over 300 forslag. NHO har kommet med 80 forslag. Flere av partiene på Stortinget, Revisorforeningen og andre har kommet med en rekke forslag. Forenklingsprosjektet er i dialog med næringslivet for å få frem ytterligere forslag. Nettsiden legger vekt på tre områder:

Mange forslag til tiltak: Det arbeides nå med en 30-40 tiltak som i sum vil representere betydelig besparelse av næringslivets administrative kostnader. Det er foreslått endringer i aksjeloven, verdipapirhandelloven, regnskapsloven, bokføringsloven, samt merkbare endringer gjennom samordning og forenkling av sentrale skjema i Altinn for innberetning av lønn, regnskaps- og statistikkrapportering.

Les mer om regjeringens forenklingsarbeid

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303

Tags: