Regjeringen sier ja til COSME

Regjeringen tar sikte på norsk deltakelse i EUs program for konkurransekraft i næringslivet og for små og mellomstore bedrifter i perioden 2014-2020.

Gjennom EØS-avtalen er norske bedrifter en integrert del av det europeiske indre markedet. Deltakelse i COSME vil gi tilgang til europeiske samarbeidspartnere i verdens største bedriftsnettverk, Enterprise Europe Network. Dette gir norsk næringsliv bedre tilgang til europeiske markeder.

- Norsk deltakelse gir oss mulighet til å påvirke EUs næringspolitikk. Næringslivet får bedre rammebetingelser i hele det europeiske indre markedet, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Europa 2020 er EUs overordnede vekst- og sysselsettingsstrategi for dette tiåret. Målet er at EU skal bli en smart, bærekraftig og inkluderende økonomi innen 2020. Norge deltar i flere programmer som bygger opp under dette målet, og EU er Norges største handelspartner.

- Vi jobber også for å legge til rette for at norske bedrifter får bedre kapitaltilgang som følge av norsk deltakelse i COSME, sier Giske.

COSME-programmet har følgende hovedmål:

• Styrke markedstilgang for små og mellomstore bedrifter.

• Styrke konkurranseevnen til bedrifter i EU ved å utvikle bedre rammebetingelser.

• Forbedre tilgangen til finansiering for SMB gjennom egenkapital, finansiering og lånefasiliteter.

• Fremme entreprenørskapskultur – Utvikle entreprenørskapsferdigheter for nye gründere, ungdom og kvinner.

15. mai 2013 varslet regjeringen varslet at Norge ønsker å gå inn som fullt medlem i EUs store forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. COSME er ment å fungere godt sammen med Horisont 2020. De finansielle virkemidlene i de to programmene er svært tett integrert i et sømløst system. Begge programmene vil ha betydelige budsjetter for å generere kapital for vekst, forskning og innovasjon i europeisk næringsliv. Bedriftsnettverket Enterprise Europe Network (EEN) er finansiert under COSME, men vil også mobilisere næringslivet til Horisont 2020. Det nasjonale kontaktpunktet for EEN ligger i dag hos Innovasjon Norge.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303, media@nhd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NHD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker