Regjeringen vil ha grønt skifte i næringslivet

Stort potensial for økt verdiskaping og sysselsetting innen bioøkonomi.

- Rike  naturressurser og høy kompetanse gir oss konkurransefortrinn i overgangen til lavutslippssamfunnet. Regjeringen legger til rette både for  omstilling av tradisjonell industri og utvikling av helt nye næringer. Allerede neste år skal vi bruke 50 millioner mer på forskning tilknyttet bioøkonomi, sier næringsminister Monica Mæland

Regjeringen la i dag frem sin bioøkonomistrategi. Strategien skal bidra til økt verdiskaping og nye arbeidsplasser, reduserte klimagassutslipp og mer effektiv og lønnsom utnyttelse av naturressursene.

- Mye av det grønne skiftet er blått. Vi har enorme ubrukte ressurser i havet som kan gi grunnlag for nye jobber og verdiskaping, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Regjeringen har pekt ut fire innsatsområder. Økt samarbeid på tvers av næringer, sektorer og fagområder, utvikle markeder for nye produkter, økt gjenvinning og foredling av det som i dag kaste og økt produksjon av fornybare biologiske ressurser på en bærekraftig måte.

-Det er naudsynt med auka produksjon av fornybare ressursar frå skog og jordbruk, samt betre bruk av råstoffa for å utnytte mogelegheitene som ligg i bioøkonomien. Det trengs samstundes eit nært samspel mellom råvareproduksjon, forsking, teknologiutvikling og foredlingsindustri for å møte utfordringane i framtida, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale. 

Regjeringens bioøkonomistrategi: Kjente ressurser – uante muligheter

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms),

media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker