Regjeringen vil øke lønnsomhet og rekruttering i kystfiske

- Vi legger nå til rette for at flere ungdommer skal kunne satse på en fremtid som fisker. Bedre lærlingordning og økt driftsgrunnlag for de minste båtene er viktig for rekruttering til næringen, sier statsminister Erna Solberg.

Nærings- og fiskeridepartementet sender i dag på høring et forslag som åpner for at også de minste fartøyene kan samle flere kvoter på en båt. Regjeringen varsler også at den vil endre dagens lærlingordning, slik at ungdom kan ta med lærlingkvote ut i den båten der de skal være lærling.

- Økt driftsgrunnlag gir mulighet både fornying av fartøy og forbedrede inntektsforhold for eier og mannskap. Og det gir rom for å være to i båten. Vi vet at fiskere alene er mest ulykkesutsatt, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

- Regjeringen vil om kort tid også sende på høring forslag om endringer i lærlingordningen. Der blir det foreslått at kvoter til utdanningsinstitusjoner i større grad skal knyttes til den enkelte elev, sier Aspaker.

- Vi er helt avhengig av at kystflåten trekker til seg nye, unge fiskere. I dag er mangel på lærlingplass en flaskehals i rekrutteringen. Derfor vil vi innføre egne kvoter som de kan ta med seg ut på båten der de skal være lærling. Ordningen vil gjøre det mer attraktivt å ta imot lærlinger, samtidig som den enkelte lærling får en mer realistisk erfaring med fiskeryrket, sier Aspaker.

Regjeringen tar sikte på at endringer i lærlingordningen kan være på plass allerede fra høsten 2014.

Forslaget om strukturkvoteordning for kystfiskefartøy under 11 meter

  • Forslaget åpner for strukturering i fartøygruppen under 11 meters hjemmelslengde. Dette innebærer for eksempel at en fartøyeier i denne gruppen kan kjøpe et annet fartøy i gruppen med sikte på å ta det permanent ut av fiske, og deretter søke om tildeling av strukturkvote til sitt  opprinnelige fartøy. Dersom fartøyet tildeles strukturkvote vil det kunne fiske på denne i tillegg til grunnkvoten.
  • Strukturkvoten skal tilsvare kvotefaktoren for det fartøyet som tas ut av fiske, men avkortet med 20 prosent til fordel for samtlige gjenværende fartøy i gruppen under 11 meter. Fartøyet som tas ut av fiske må som hovedregel kondemneres.
  • Strukturkvote tildeles for ett år av gangen, og kan tildeles i inntil 20 år.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303, media@nfd.dep.no

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»