Regjeringen vil vurdere det offentliggjorte budet på Cermaq

Marine Harvest ASA har i dag 30. april kunngjort et tilbud om kjøp av alle aksjene i Cermaq ASA, på visse betingelser.

Nærings- og handelsdepartementet har merket seg budet og vil ta stilling til dette.

Når det gjelder Cermaq sitt kjøp av aksjer i Copeinca, er Prop. 119 S (2012-2013) Endringer i statsbudsjettet 2013 under Nærings- og handelsdepartementet (Cermaq ASA – statlig deltakelse i fortrinnsrettemisjon) til behandling i Stortinget.

Departementet har på det nåværende tidspunkt ingen ytterligere kommentarer.

Pressekontakt:
Kommunikasjonssjef Trond Viken, mobil 992 18 303, e-post
tvi@nhd.dep.no

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker