Skal utrede håndtering av radioaktivt avfall

Et nytt mellomlager for brukt reaktorbrensel og radioaktivt avfall skal utredes. Samtidig skal en framtidig nedbygging av forskningsreaktorene på Kjeller og i Halden vurderes.  

Nærings- og handelsdepartementet har lyst ut to oppdrag om konsulentstøtte til utarbeidelse av to konseptvalgutredninger (KVU). Den første skal vurdere etableringen av et nytt mellomlager for brukt reaktorbrensel og radioaktivt avfall. Tema for den andre utredningen er en nedbygging (dekommisjonering) av de nukleære anleggene i Norge.

- Dette skal gi regjeringen godt grunnlag for å velge et egnet sted for et nytt mellomlager, håndtering av det ustabile reaktorbrenselet og valg av oppryddingsnivå den dagen det blir aktuelt med en nedleggelse av de norske forskningsreaktorene. Det sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Regjeringen har de siste årene nedsatt ekspertutvalg for å utrede håndteringen av det lagrede nukleære brenselet grundig. Det siste var Stranden-utvalget (NOU 2011:2), som anbefaler at det etableres et nytt mellomlager for brukt reaktorbrensel og radioaktivt avfall i Norge. Videre anbefaler utvalget at brensel med dårlig lagringsstabilitet sendes til et egnet anlegg i utlandet for opparbeiding og stabilisering for deretter returneres til Norge for mellomlagring i påvente av endelig deponiløsning..

Regjeringen følger opp rådene til Stranden-utvalget ved å lyse ut to konseptvalgutredninger: En utredning om nytt mellomlager for brukt reaktorbrensel og radioaktivt avfall og en utredning om framtidig nedbygging av reaktorene. Det er behov for grundigere kartlegging av geologiske, topografiske og miljømessige forhold, noe som også presiseres av Stranden-utvalget.

Alle statlige prosjekter med en ramme på over 750 mill kroner må dessuten utredes i tråd med Finansdepartementets ordning for kvalitetssikring av store statlige investeringsprosjekter. Oppdragene lyses ut både nasjonalt og internasjonalt for å sikre den nødvendige nukleære kompetansen. Det er beregnet om lag ni måneder til gjennomføringen.

- Grundige faglige utredninger må til for at vi i neste omgang skal finne gode løsninger for en sikker håndtering av det radioaktive materialet, sier Giske.

Det er ingen sammenheng mellom gjennomføringen av konseptvalgutredningene og regjeringens behandling av IFEs konsesjonssøknad for drift av reaktorene i Halden og på Kjeller.

Fakta om forskningsreaktorene i Halden og Kjeller:

  • Nærings- og handelsdepartementet har ansvar for statens bevilgninger til Institutt for energiteknikk (IFE) for drift av de to forskningsreaktorene på Kjeller og i Halden. Reaktorvirksomheten har vært avgjørende for et internasjonalt forskningssamarbeid på sikker reaktordrift og atomsikkerhetssamarbeid, og for at IFE har etablert seg i det internasjonale toppsjiktet innen forskning på material- og petroleumsteknologi og fornybar energi. Etter over 60 år i drift har reaktorene generert om lag 17 tonn brukt brensel, som i dag er lagret på IFEs områder på Kjeller og i Halden.

  • Nærings- og handelsdepartementet har også bedt Forskningsrådet om å tildele og følge opp to mindre oppdrag: En utredning av omstilling i Halden etter nedleggelse av Halden-reaktoren og en annen utredning av den nærings- og forskningsmessige betydningen av IFEs nukleære virksomhet relatert til Halden-reaktoren. Begge utredningene ventes ferdigstilt i november 2013, og vil inngå som en del av beslutningsgrunnlaget ved regjeringens behandling av IFEs søknad om fornyet konsesjon for Halden-reaktoren fra og med 1. januar 2015.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303, media@nhd.dep.no

Dokumenter og linker