Sparer fiskere for mye papirarbeid

Fiskeriministeren vil forenkle prosessen for tildeling av fisketillatelser.

 - Dette er en sak mange fiskere har tatt opp med meg, og som jeg er glad for å få ryddet opp i. Prosessen rundt tildeling av fisketillatelser er i dag unødig tungrodd, noe som medfører mye ekstra papirarbeid og utgifter, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker

Forslaget som sendes på høring i dag gjør det enklere for et rederi å få tildelt en fisketillatelse for sitt fartøy dersom et annet rederi oppgir tilsvarende tillatelse for sitt fartøy. I dag må rederier som ønsker dette gjennomføre minst tre forskjellige søknadsprosesser overfor fiskeriforvaltningen, søknader om splitting og salg for fortsatt drift, og i tillegg gjennomføre kjøp og tilbakesalg av et fartøy. Forslaget går ut på at det vil være tilstrekkelig med bare en søknad, og det vil ikke være nødvendig med kjøp og tilbakesalg av fartøyene.

En gjennomgang av forvaltningspraksis indikerer at forvaltningen årlig behandler minimum 100-200 slike saker, der hver sak krever minst tre søknadsprosesser og to eiendomsoverdragelser av fartøyet, fram- og tilbakesalg.

– Flere hundre søknadsprosesser per år blir overflødige. Næringen vil spare administrative kostnader og ressurser i forvaltningen vil bli frigjort. Dette er en forenkling som virkelig monner, sier fiskeriministeren.

Hun peker på at det store antallet slike transaksjoner, på tross av en svært byråkratisk saksgang, tyder på at behovet i næringen for å foreta slike tilpasninger er stort. Det kan for eksempel være en fisker som har adgang til å fiske torsk med sitt fartøy, men som ser at det vil være mer gunstig å kunne kombinere torsk og sild. Det vil da ikke lenger være nødvendig å kjøpe et fartøy med deltakeradgang til å fiske sild. Tildeling kan skje dersom en annen fisker er villig til å oppgi en tilsvarende deltakeradgang.

Forslaget innebærer en forenkling av allerede eksisterende praksis. Det legges ikke opp til endringer i hvor mange fisketillatelser og strukturkvoter som kan tildeles et fartøy. Fiskeriministeren understreker at forslaget ikke endrer de grunnleggende vilkårene i deltakerloven om hvem som kan eie fiskefartøy.

Dokumenter og linker