Staten er med på å sikre SAS likviditet til å gjennomføre forretningsplanen

Staten som eier, er positiv til den forretningsplanen styret i SAS i dag har lagt frem for å styrke selskapets lønnsomhet. Planen innebærer krevende tiltak for de ansatte og selskapet, men vurderes av styret som helt nødvendig. Vi vil bidra til å sikre konsernet mulighet til å gjennomføre den nye forretningsplanen, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

SAS presenterer i dag en ny forretningsplan, ”4XNG”. Den skal gjøre selskapet lønnsomt og konkurransedyktig innen 2015. Planen skal forbedre SAS’ resultat før skatt med 3 mrd. svenske kroner fra regnskapsåret 2013/14. Den forutsetter en rekke forbedringstiltak, herunder at det inngås nye overenskomster med de ansatte, at SAS’ administrasjon sentraliseres og reduseres og at flere eiendeler, herunder Widerøe, blir solgt.

Selskapet forventer å kunne gjennomføre planen uten å måtte ta opp nye lån. Det har imidlertid behov for å opprettholde en kredittfasilitet som kan trekkes på dersom likviditeten i en periode skulle komme under press.

-  Staten ved Nærings- og handelsdepartementet vil bidra til å sikre at SAS har nødvendig finansiell beredskap til å kunne gjennomføre planen. Det gjør vi i sammen med den svenske og danske staten og mange private aktører. Dette vil skje ved at vi deltar i en såkalt kredittfasilitet, et tilsagn om låntrekk, på like vilkår med de andre partene. Dette skjer på markedsmessige betingelser og etter en forretningsmessig vurdering av hva som best ivaretar statens verdier i SAS, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Forutsetningene for at en slik fasilitet skal gjøres tilgjengelig for SAS, er at forbedringstiltakene i selskapets nye forretningsplan gjennomføres. Dette innebærer blant annet salg av Widerøe og betydelige kostnadsreduksjoner, herunder nye overenskomster med de ansatte.

-  Styret og ledelsen i SAS har utarbeidet en plan som de mener er nødvendig for å skape et lønnsomt selskap på sikt. Det blir stilt store krav til de ansatte i den nye forretningsplanen. Jeg er positiv til tiltak som styrker SAS’ drift og som kan gjøre det mulig for selskapet å bli lønnsomt. Jeg håper at alle vil bidra til å gjennomføre de kraftfulle tiltakene som skal til for å sikre selskapet fremover og skape trygge varige arbeidsplasser i SAS, sier Giske.

Et element i planen er salg av Widerøe.

-  Widerøe er viktig for Norge ettersom det betjener sentrale ruter i kortbanenettet i distriktene, hvor transportalternativene er få. Selskapet har levert positive resultater over flere år, og jeg vil tro det finnes potensielle solide kjøpere for Widerøe. Et salg vil styrke SAS’ likviditetssituasjon. Det kan for øvrig også bidra til at Widerøe får en mer selvstendig stilling, sier Giske.

Om kredittfasiliteten

-  SAS er kommet til enighet med syv private banker, KAW-stiftelsen og de svenske og danske og norske statene om en kredittfasilitet for SAS på maksimalt 3,5 mrd. svenske kroner. Den norske statens andel vil ved full utnyttelse være ca. 500 mill. svenske kroner. Statens deltagelse er betinget av Stortingets godkjennelse.

-  Fasiliteten skal sikre at SAS har tilstrekkelig tilgang til likviditet. Det bidrar til å styrke leverandørenes og kundenes tillitt til selskapets finansielle beredskap.

-  Trekkfasiliteten er et tilsagn om lån på visse vilkår og ikke et kapitaltilskudd. Den skal gjelde frem til 31.3.2015 og etableres under forutsetning av at forretningsplanen gjennomføres. Gitt dette, kan SAS foreta trekk og tilbakebetalinger og be om nye trekk under fasiliteten i lånets løpetid. SAS vil stille pantesikkerhet som dekker en betydelig del av fasiliteten.

-  Deltagerne i fasiliteten er med på like vilkår når det gjelder prioritet, sikkerheter og økonomiske betingelser.

-  Trekkfasiliteten gis på markedsmessige vilkår

Pressekontakt:

Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303, nhdinfo@nhd.dep.no.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»