Statleg koinvesteringsfond for Nord-Noreg

Regjeringa foreslår å opprette eit statleg koinvesteringsfond for Nord-Noreg. Det nye fondet vil gi om lag 260 millionar kroner til nye prosjekt i regionen.

– Regjeringa prioriterer Nord-Noreg. Vi foreslår nå å opprette eit nytt koinvesteringsfond, der staten og private saman investerer i unge, innovative bedrifter i landsdelen. Målet er meir verdiskaping og innovasjon, og fleire nyetableringar, seier næringsminister Monica Mæland.

Regjeringa ga pengar til eit nytt såkornfond for Nord-Noreg i 2015, men det viste seg vanskeleg å hente inn tilstrekkeleg privat kapital til fondet.

Nå foreslår regjeringa å bruke pengane til å opprette eit nytt statleg koinvesteringsfond. Her kan private investorar delta i enkeltprosjekt i staden for å skyte inn pengar i eit fond. Investeringsfondet skal utløyse privat kapital til unge, innovative bedrifter i Nord-Noreg.

Staten går inn med til saman 132,3 millionar kroner. Private investorar skal delta med minst like mykje som staten i enkeltinvesteringar og oppfølgingsinvesteringar. Dei skal sjølv velje ut og følgje opp investeringane i bedriftene.

– Investorane kan bidra med noko innovative bedrifter ofte er på jakt etter: pengar og kunnskap. Tilgang på kapital og kompetanse er ein viktig del av regjeringa sin gründerpolitikk, seier Mæland.

Fakta

* Innovasjon Noreg skal forvalte fondet på vegne av staten.
* Innovasjon Noreg skal vere ein passiv forvaltar, og skal klarere dei private investorane som skal velje ut og følgje opp investeringane i bedriftene.
* Pengane skal investerast i unge innovative bedrifter som er yngre enn sju år etter første kommersielle sal.
* Bedriftene skal vere lokalisert i Nord-Noreg.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), 
media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»