Strammer inn reglene for lusemiddelbruk

Fiskeriministeren foreslår nye tiltak for å redusere mulige negative miljøeffekter av lakselusmidler i oppdrettsnæringen.

- Bruken av ulike lusemidler har økt, og det er nå nødvendig å være føre var, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Nærings- og fiskeridepartementet sender nå på høring endringer av regelverket på i hovedsak tre områder:

  • For å beskytte aktive rekefelt og eventuelt andre sårbare områder, foreslås å stille krav til hvor tømming av behandlingsvann etter medikamentell behandling i brønnbåt, kan eller ikke kan foregå.
  • For å forebygge opphopning av rester av kitinsyntesehemmere (flubenzuroner) under anleggene som bruker slike stoffer, foreslås å forlenge tiden mellom hver gang slike stoffer kan brukes, og at de ikke kan brukes om ikke miljøtilstanden under anleggene (MOM-B) er god. Videre foreslås det at kitinsyntesehemmere ikke kan brukes på lokaliteter nærmere enn 1000 meter fra rekefelt.
  • I tillegg foreslås at oppdretter i større grad enn i dag må vurdere risiko for negative miljøeffekter og innarbeide risikoreduserende tiltak ved behandling mot lakselus i sitt planverk.

Høringsfristen er 1. oktober 2016.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»