Styrker konkurransen i dagligvarebransjen

Konkurransen i dagligvaremarkedet er for dårlig. Nå kommer regjeringen med flere tiltak for å styrke konkurransen.

- Konkurransen er for dårlig, både blant dagligvarekjedene og blant leverandørene. Det er vanskelig for nye kjeder å etablere seg i Norge. Dette rammer forbrukerne. Derfor legger regjeringen frem flere tiltak som skal styrke konkurransen i markedet, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Regjeringen foreslår følgende tiltak:

Meldeplikt ved fusjoner og oppkjøp

Norgesgruppen er i dag pålagt utvidet informasjonsplikt om fusjoner og oppkjøp. Dette vil også pålegges de andre dagligvarekjedene. Tiltaket vil gjøre Konkurransetilsynet bedre i stand til å vurdere om mindre sammenslåinger eller oppkjøp begrenser konkurransen. Dette er særlig viktig for å kunne vurdere konkurransen i små, lokale markeder.

Etableringshindre

Regjeringen setter i gang en ekstern utredning av hva som hindrer nyetableringer. Hva skjer hvis det blir lettere tilgang til gode butikklokaler? Er det enklere for nye aktører å etablere seg hvis det eksisterer en uavhengig grossist? Regjeringen ønsker svar på hvilken effekt det vil gi hvis noen av etableringshindrene fjernes eller endres.

Inngrepshjemmel

Regjeringen ønsker også å undersøke om det er mulig i konkurranseretten å gi Konkurransetilsynet en inngrepshjemmel mot ensidige handlinger som kan være konkurransebegrensende, selv om aktørene ikke er dominerende. Dette kan gjøre Konkurransetilsynet i stand til å gripe inn mot handlinger det tidligere ikke har hatt muligheten til. Det understrekes at det fortsatt skal være Konkurransetilsynets faglige vurdering som avgjør om tilsynet skal gripe inn mot en handling eller ikke.

Utveksling av informasjon mellom kjedene

Informasjonsdeling kan påvirke konkurranse, prisnivå og produktutvikling negativt. Konkurransetilsynet skal undersøke informasjonsutvekslingen som skjer blant dagligvarekjedene, for eksempel gjennom prisjegere.

- Spørsmålene vi nå ønsker svar på har ikke vært utredet tidligere. Ingen har tidligere vurdert tiltak for å styrke konkurransen, sier Mæland.

- De foreslåtte tiltakene utfyller hverandre på en veldig god måte. En undersøkelse av etableringshindre vil kunne gi mange nyttige svar på hvordan vi kan legge til rette for at nye aktører vil kunne etablere seg i Norge, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Konkurransetilsynet vil parallelt med de nye tiltakene fortsette sin aktive håndheving av konkurranseloven i dagligvaremarkedet. Tilsynet vil ha særlig fokus på konkurransen blant de eksisterende aktørene.

Tiltakene regjeringen foreslår er et ledd i oppfølgingen av Stortingets anmodningsvedtak om å styrke effektiviteten og konkurransen i verdikjeden for mat.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Tags:

Dokumenter og linker