Tett samarbeid med sjømatnæringen om Russland-tiltak

- Næringen har kommet med flere konstruktive forslag, og vi er nå klare med de første tiltakene, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Departementet jobber nå i tett dialog med næringen med tiltak for å begrense skadevirkningene.

- Det er ingen tvil om at sjømatnæringen i hvert fall på kort sikt står overfor en krevende situasjon. Særlig ser vi utfordringer innen sild og ørret. De første tiltakene er allerede igangsatt, og flere er på trappene. Når det gjelder tiltak for oppdrettsnæringen er vi blitt enige med næringen at vi trenger noe mer tid til å vurdere situasjonen, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Russisk importstans – oversikt over tiltak

Besluttede tiltak

  • Økt midler til markedsføring av laks, ørret og pelagisk fisk i regi av Sjømatrådet.
  • GIEK har åpnet for å refinansiere garantier til fiskeeksport til Ukraina gjennom GIEK sin u-landsordning. Dette gjør at GIEK Kredittforsikring kan ta større risiko i Ukraina.
  • Det er tatt initiativ til styrking av det veterinærfaglige samarbeidet mellom Norge og Ukraina.
  • Forhandlingene om en bilateral kommisjon for handels-, nærings- og økonomisk samarbeid mellom Norge og Ukraina er forhandlet ferdig, og intensjonen er å signere avtalen i høst. Kommisjonen vil være en viktig arena for å forbedre markedsforholdene for norsk sjømatnæring i Ukraina.
  • Vi tar kontakt med Færøyene med tanke på å få dem til å avvikle deres eksportavgift på 2 DKK pr. kg. sild og makrell ved landing i Norge.

Tiltak som må vurderes nærmere

  • Midlertidig fleksibilitet i MTB-reguleringene på konsesjonsnivå for laks.
  • Midlertidig fleksibilitet i MTB-reguleringene på konsesjonsnivå for ørret.
  • Overføring av sildekvoter til 2015.

Regjeringen har tett dialog med næringen og vil fortløpende vurdere andre mulige tiltak.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303, media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker