Tidenes satsing på forenkling

Nærings- og handelsminister Trond Giske lanserte tidenes største satsing på forenkling under NHOs Småtinget i Trondheim.

- Vi gjør alvor av løftet om et tallfestet mål på forenkling. Innen 2015 skal vi forenkle vekk 10 milliarder kroner. Dette er et svært ambisiøst mål, og for at vi skal lykkes er vi avhengig av hjelp fra bedrifter som vet hvor skoen trykker, sa Giske.

Fra 1.1.2011 til 1.1.2016 skal kostnader bedrifter har for å følge opp myndighetspålagte rapporteringskrav reduseres med hele 10 milliarder kroner. Det tilsvarer en reduksjon på omtrent 20 prosent av dagens nivå. Om lag halvparten av kuttene skal gjøres i inneværende stortingsperiode.

Tidligere i vår opphevet regjeringen revisjonsplikten for aksjeselskaper med årlige driftsinntekter mindre enn 5 millioner kroner. Mellom 130 000 og 140 000 selskaper berøres av endringen. Hvert av dem antas å spare mellom 10 000 og 30 000 kroner i årlige revisjonsutgifter. Til sammen utgjør bortfallet av revisjonsplikten en besparelse på opp mot to milliarder kroner i året for norsk næringsliv.

I sin tale til Småtinget forsikret nærings- og handelsministeren at nye forenklingstiltak vil komme. Videreutvikling av AltInn og elektronisk innrapportering, samt forenklinger i aksjeloven var noen av de tiltakene nærings- og handelsministeren la vekt på. 

- Målet er mindre tidkrevende innrapportering, mer gjenbruk av data på tvers av statlige etater og et regelverk som er treffsikkert og enkelt å forstå. Vi har kommet et langt stykke på vei og skal følge opp med ytterligere tiltak slik at forenklingsarbeidet virkelig vil merkes i den enkelte bedrift, sa nærings- og handelsministeren.

Faktaflak:

Tallfestet reduksjonsmål for næringsforenklinger

Saken gjelder
Regjeringen legger frem et tallfestet mål for å redusere kostnadene bedriftene har med å følge opp alle krav fra myndighetene.

Forenklingsmål
Innen utgangen av 2015 skal belastningene på det norske næringslivet være redusert med 10 milliarder kroner. Om lag halvparten skal være oppnådd i nåværende stortingsperiode. Reduksjonsmålet er gyldig fra og med 1. januar d.å. Målet er et nettomål, slik at både reduksjoner og økninger regnes med.

Måloppnåelse
Regjeringen arbeider kontinuerlig med konkrete tiltak for at forenklingsarbeidet skal merkes i den enkelte bedrift.

Et tiltak som allerede er iverksatt er endringene i revisjonsplikten. Fra og med regnskapsåret 2011 er aksjeselskaper med årlige driftsinntekter lavere enn 5 millioner kroner unntatt fra revisjonsplikt. Dette er forenklingstiltaket innebærer en vesentlig lettelse i administrative kostnader for de små selskapene. Mellom 130 000 og 140 000 selskaper berøres av endringen. Hver antas de å spare mellom 10 000 og 30 000 kroner i årlige revisjonsutgifter. Til sammen utgjør bortfallet av revisjonsplikten en besparelse på opp mot to milliarder kroner i året for norsk næringsliv. De fleste land i EU, inkludert Sverige og Danmark, har innført fritak fra revisjonsplikt for de minste selskapene. Harmoniserings- og konkurransehensyn tilsier også en lempning i revisjonsplikten.

Altinn er myndighetenes viktigste verktøy i arbeidet med forenkling og reduksjon av næringslivets administrative kostnader. Altinn videreutvikles gjennom Altinn II-prosjektet der den elektroniske samhandling bedres, både mellom privat og offentlig sektor og på tvers i offentlig sektor.

Regjeringen er åpen for endringer i prosessene rundt utarbeidelsen av regelverket som et ledd i arbeidet med å redusere næringslivets byrder. Det arbeides blant annet nå med et forslag til forenkling og modernisering av aksjeloven. 

Regjeringen ønsker forslag til tiltak, og oppfordrer bedrifter og næringslivsorganisasjonene til å komme med konkrete innspill til forenklingstiltak på nettstedet: enklereregler.no. Nettstedet skal brukes aktivt i forenklingsarbeidet, og vil være operativt fra og med 20. september i år. 

 
Kartleggingsarbeidet
Nærings- og handelsdepartementet har gjennomført en kartlegging av administrative aktiviteter som næringslivet må forholde seg til for å etterleve lover og forskrifter. Kartleggingen gir detaljert informasjon om aktiviteter som virksomhetene må gjennomføre, samt estimert ressursbruk for den enkelte aktivitet. De fleste europeiske land har gjort en tilsvarende kartlegging med bruk av samme metode.

I kartleggingen ble næringslivets ressursbruk knyttet til disse aktivitetene anslått til om lag 54 milliarder kroner per år (2006-kroner). En oppdatering foretatt i 2009 viste at bedriftenes ressursbruk har holdt seg på omtrent samme nivå siden 2006.

Forenklingspotensial
Anslaget på 54 milliarder indikerer private aktørers brutto ressursbruk, men sier ikke noe om ressursbrukens betydning for verdiskapingen. Den anslåtte ressursbruken skiller heller ikke mellom aktiviteter som kan gjennomføres på en enklere måte, eller fjernes helt eller delvis.

Den totale ressursbruken relaterer seg blant annet til regler vi er internasjonalt forpliktet til å overholde, regler som gjelder aktiviteter den næringsdrivende selv velger å foreta fordi aktiviteten gir en fordel (for eksempel regnskap, tinglysing, registrering av varemerke og patent) og regler som påvirker den samlede verdiskapingen positivt. Et grovt overslag viser at nærmere 60 prosent av den kartlagte ressursbruken skriver seg fra aktiviteter som bedriftene selv rapporterer som nødvendige for egen virksomhet.

Oppnåelsen av det lanserte forenklingsmålet handler ikke om å fjerne regler som er nødvendige av hensyn til for eksempel miljø, kriminalitet eller helse. Forenklingene skal ta utgangspunkt i en fornuftig vurdering av eksisterende regelverk.

Resultater i andre land
Sverige har et mål om å forenkle vekk 25 prosent av bedrifters administrative kostnader i løpet av perioden 2006–2012. Per 2010 har de oppnådd en reduksjon på rundt 7 prosent ,  om lag 7 milliarder svenske kroner.

I likhet med Sverige har Danmark satt seg et mål om å forenkle vekk 25 prosent av bedriftenes administrative kostnader. Reduksjonsmålet gjelder for perioden 2001–2010,der utgangspunktet er all kartlagt ressursbruk. Per 2010 har de redusert de administrative byrdene med 25 prosent eller om lag 7,7 milliarder danske kroner.

Nederlands mål om å redusere de administrative kostnadene med 25 prosent i tidsrommet 2003-2007 er innfridd. Nederland er nå inne i sin andre forenklingsrunde.

EU har også et forenklingsmål på 25 prosent. Reduksjonen skal skje innen 2012 og skal tas av administrative kostnader som skriver seg fra EU-regler.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303

 

Tags: