Tilbyr fem prosent oppdrettsvekst i 2015, mot strenge miljøkrav

For etablerte oppdrettere som på kort sikt kan vokse vil Nærings- og fiskeridepartementet tilby en engangsutlysning i 2015 for vekst på fem prosent økt kapasitet, men stiller strenge lusekrav.

Veksten som nå gis skjer innenfor dagens regulering av oppdrettsnæringen, og kommer i påvente av regjeringens forslag til forutsigbar og bærekraftig vekst.

Engangsutlysningen for 2015 gis mot strenge miljøkrav når det gjelder lakselus, næringens største miljøutfordring akkurat nå. Grensen på 0,1 skal holdes ved bruk av maksimalt to medikamentelle behandlinger per produksjonssyklus. Dette vil bidra til å redusere resistensutviklingen mot de lusemidlene som benyttes i dag.

-Ved å vri lusebekjempelsen over på ikke-medikamentelle metoder kan vi bidra til å hindre ytterligere resistensutvikling, sier Aspaker.

Miljøvilkårene gjelder for hele konsesjonen hvor det gis økning. Kravet er vesentlig strengere enn dagens grense på 0,5 lus. De nye kravene er også strengere enn de som ble lansert for de 45 grønne konsesjonene som ble utlyst i høsten 2013.

Økt vederlag til kommunene
Vederlaget for kapasitetsøkningen settes til 1 million kroner. Regjeringen foreslår at halvparten av vederlaget vil tilfalle kommunene.

- Havbruksnæringen er avhengig av gode lokaliteter, og dermed kommunenes velvilje i det lange løp. Jeg mener det er riktig at kommunen får en høy andel av vederlaget, sier fiskeriministeren.

For å gjøre tilbudet mer attraktivt vil gi mer fleksibilitet knyttet til når kapasitetsutvidelsen kan tas i bruk og vederlaget betales, sammenliknet med forslaget som var på høring.

Videre prosess

Det tas sikte på at tilbudet om 5 % -vekst vil utlyses i slutten av april i år. Frist for å melde interesse for tilbudet om kapasitetsvekst settes til 15. august 2015. Endelig frist for å ta i bruk og betale vederlag settes til 1. desember 2016.

Forslag til forutsigbar og bærekraftig vekst på lengre sikt vil bli presentert i en stortingsmelding som legges fram for Stortinget senere i dag. (Se presseinvitasjon: Ny stortingsmelding om vekst i havbruksnæringa)

Pressekontakt:
Kommunikasjonssjef Ingrid Dåsnes, mobil 452 41 874, e-post id@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og presseinvitasjoner fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker