Tiltak for ørretnæringen

Regjeringen åpner for at ørretprodusentene kan la fisken stå noe lenger i sjøen for å avhjelpe en vanskelig markedssituasjon. Tiltaket gjelder ut andre kvartal 2016.

Russland besluttet med virkning fra 24. august 2015 å utestenge 14 norske lakse- og ørretbedrifter fra å være råvarekilde for produkter som importeres til Russland fra de andre landene i Den Eurasiske Økonomiske Union: Hviterussland, Kasakhstan, Armenia og Kirgisistan. De 14 norske bedriftene var sammen med resten av norsk sjømatnæring allerede utestengt fra å eksportere direkte til Russland, grunnet det russiske importforbudet mot mat fra blant annet Norge av 7. august 2014. Importforbudet er siden forlenget for en ny ettårsperiode.

Gjennom utestengelsen av de 14 bedriftene rammes store deler av ørreteksporten. For å avhjelpe en vanskelig markedssituasjon for ørretnæringen er det besluttet at Maksimalt tillatt biomasse på konsesjonsnivå for ørret økes med 20 prosent fra dagens dato til og med 30. juni 2016.

- Utestengelsen er krevende for ørretnæringen som allerede var hardt rammet av det russiske importforbudet. Tiltaket vil gi ørretnæringen tid til å områ seg, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt henvendelse fra Sjømat Norge om tiltak som kan avhjelpe markedssituasjonen. Tilsvarende tiltak som nå er iverksatt ble innført i etterkant av det russiske importforbudet i 2014, bortsett fra at det denne gangen kun gjelder ørret og at den midlertidige økningen gjelder ut andre kvartal. Tiltaket gjelder alle ørretprodusenter og ikke kun de 14 bedriftene som ble utestengt 22. august 2015.

----------------------------------

Beregning av ny total-MTB for aktører som har både laks og ørret

For å beregne ny total-MTB for aktører som har både laks og ørret tas det utgangspunkt i innrapporterte tall per 31. august 2015. Eksempelvis kan forholdet mellom laks og ørret for en oppdretter være 25 prosent ørret og 75 prosent laks.

Det regnes ut en ny total-MTB slik:

780 tonn*0,25*1,20 = 234

780 tonn*0,75 = 585

Ny total-MTB for en tillatelse blir: 819 tonn

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker