Tiltakspakke for skogsektoren

Regjeringen legger opp til en ny tiltakspakke for skogsektoren. Bevilgningene  bidrar til mer effektiv transport, stimulerer til ny bruk av tre i bygg og gir  mer kapital til strategiske statlige investeringer i trenæringen.

Situasjonen for treforedlingsindustrien i Norge er nå meget bekymringsfull og skaper den største krisesituasjonen for norsk skogsektor siden 1930-tallet. Denne situasjonen kan medføre betydelige negative konsekvenser for både skogbruket, treforedlingsindustrien og den tremekaniske industrien. Regjeringen fremmer på denne bakgrunn et forslag om en tiltakspakke for skog og treindustrien på til sammen 250 mill. kroner. I tillegg utvides kapitalen i Investinor med 500 mill. kroner som øremerkes skog- og trenæringene.

-          Det er viktig å få på plass tiltak nå, for å sikre omstilling til mer lønnsom produksjon i hele skogsektoren. Regjeringens foreslåtte tiltak vil bidra til å gjøre omstillingen i næringen lettere, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Tiltakspakken over Nærings- og handelsdepartementets budsjett har som mål å bidra til størst mulig verdiskaping ved å stimulere til økt forsknings- og utviklingsaktivitet i hele verdikjeden skog. På lengre sikt er det avgjørende at skogsektoren lykkes med å identifisere lønnsomme produkter med tilstrekkelig markedspotensial som tåler et norsk kostnadsnivå. For å oppnå dette er det viktig at det legges til rette for en langsiktig og målrettet innsats innenfor forskning, utvikling og innovasjon for å stimulere så vel utvikling av nye produkter som nye og mer effektive produksjonsformer.

Regjeringen foreslår å styrke bevilgningene til Innovasjon Norge til nye prosjekter innenfor skognæringen, med 40 mill. kroner til innovasjonstilskudd og tapsavsetninger for innovasjonslån, og 10 mill. kroner til nettverks- og innovasjonsaktiviteter. Videre foreslår regjeringen at Forskningsrådets rammer styrkes med 25 mill. kroner til aktuelle programmer for skogsektoren. For å få fram nye, lønnsomme bedrifter foreslår regjeringen å utvide Investinors kapitalbase med 500 mill. kroner til investeringer innenfor skog- og trenæringene.

Tiltakene er en del av en større pakke på 250 mill. kroner. I tillegg til midlene over Nærings- og handelsdepartementets, budsjett foreslår regjeringen at det bevilges 75 mill. kroner over Landbruks- og matdepartementets budsjett til infrastrukturtiltak for å forbedre tilgjengeligheten til skogressursene samt utviklingstiltak for økt trebruk. Bygging av tømmerkaier, taubaner, og modernisering av etablerte skogsbilveier skal bidra til å redusere transportkostnader og øke leveringssikkerheten til industrien. Det foreslås også en bevilgning på 100 mill. kroner til utbedring av flaskehalser for tømmertransport på det offentlige veinettet, over Samferdselsdepartementets budsjett. Videre har regjeringen besluttet å tillate vogntog på inntil 24 meter total lengde og inntil 60 tonn totalvekt på veier som tåler dette.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og handelsdepartementet, tlf 902 51 303, media@nhd.dep.no

Tags:

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker