Tror på ja til Engebø

Nærings- og handelsminister Trond Giske uttaler følgende om Nordic Minings prosjekt i Engebøfjellet:

- Engebø er et stort og viktig mineralprosjekt som kan gi grunnlag for mange viktige distriktsarbeidsplasser og positiv næringsutvikling i Naustdal-regionen. Det er samtidig viktig at avgjørelser knyttet til mineraluttak og deponeringsløsninger baseres på et godt faglig grunnlag. Når det gjelder Nordic Mining ASAs prosjekt i Engebøfjellet og bruk av sjødeponi har Miljøverndepartementet bedt om at enkelte forhold må utredes nærmere før endelig beslutning treffes. Jeg er optimistisk på at disse undersøkelsene vil gi et miljømessig godt grunnlag for et ja til sjødeponi, sier Giske.

- Samtidig mener jeg at vi bør trekke lærdom av denne saken. Det er viktig at alle relevante forhold identifiseres i en tidlig fase slik at man unngår unødig lange prosesser. Dette forutsetter at berørte myndigheter og andre aktører deltar aktivt i høringen av planprogram. En slik forutsigbarhet og effektiv saksbehandling er sentral i den nye mineralstrategien, sier Giske.

Les hele den offensive mineralstrategien her.

Pressekontakt:
Kommunikasjonssjef Trond Viken, mobil 992 18 303, e-post
tvi@nhd.dep.no
eller pressevakten: 902 51 303 (ikke SMS), e-post media@nhd.dep.no

Om oss

Info om Nærings- og fiskeridepartementet: «Nærings- og fiskeridepartementet har ansvaret for å utforme en fremtidsrettet nærings- og sjømatpolitikk. Det innebærer å påvirke alle politikkområder som har betydning for verdiskaping. Det er den samlede verdiskapingen i landet som bestemmer nivået på velstand og velferd i Norge. Departementet skal fremme norsk næringsliv og handel, og bidra til en bærekraftig forvaltning av fiskeri- og havbruksnæringen. Departementet har også ansvaret for skipsfartspolitikk. Nærings- og fiskeridepartementet skal bidra til samordning av ulike departementers arbeid for å sikre en helhetlig, god og fremtidsrettet næringspolitikk. Departementet er sekretariat for næringsministeren og fiskeriministeren. Dette innebærer å gi faglige råd til statsrådene og regjeringen på det nærings- og sjømatpolitiske området, og bistå i utarbeidelsen av dokumenter til Stortinget.»

Dokumenter og linker